Aplikacie obrateneho mikroskopu

Internet priniesol revolúciu v dobrom ¾ivote. Bohu¾iaµ, okrem mnohých nesporných výhod ako napr okam¾ité získanie údajov prená¹a veµa hrozieb. Jednou z najzlo¾itej¹ích je závislos» na internete.

Bolo odhadnuté, ¾e toµko ako 20% u¾ívateµov poèítaèov sú ohrozené závislos»ou s ním. V súèasnej dobe je to rovnaké s najmodernej¹ím vybavením pre stavbu akumulácie. Internet je najèastej¹ou príèinou závislosti. Okrem mena "závislos» na internete" mo¾no µahko stretnú» s pojmami ako sú: siecioholizm, sieciozale¿no¶æ, cyberzale¿no¶æ, internetoholizm, internetozale¿no¶æ, infoholizm, infozale¿no¶æ, a závislos» na poèítaèi. V¹etky uvedené koncepcia popisuje stav, ktorý poèíta veµa hodín pou¾ívania internetu, èo nepriaznivo ovplyvòuje èinnos» èloveka v triede interpersonálne, psychologické, sociálne, rodinné a ekonomické. Osôb postihnutých touto chorobou sú stále na prihláseného Stavenisko dôle¾ité a sú stále vo virtuálnej realite, zabúdajú na ne, vrátane svetovej napr. Zlep¹ujúce èasoch poèas dòa.

Ako sa vysporiada» s závislou osobou z internetu? V prvom rade nesmiete podceòova» popularitu tohto bodu. Najzaujímavej¹ou mo¾nos»ou je komplexná internetová závislos» a odstránenie v Krakove. Na¹i ¹pecialisti pomô¾u narkomanovi zmeni» schopnos» pou¾íva» inovatívne techniky. V jednotlivých prípadoch je potrebné oddeli» pacienta od poèítaèa pripojeného k internetu. Na¹a terapia navrhnutá skúsenými odborníkmi umo¾ní narkomanovi vráti» sa do ka¾dodenného ¾ivota.