Bezpeenos bm

Bezpeènos» hospodárskych zariadení je dôle¾itým aspektom správneho bývania v ka¾dom dome, v ktorom sú µudia dr¾aní, a osobitosti práce vykazujú veµkú mieru naru¹enia bezpeènosti. Pri nápojoch z najvy¹¹ích nebezpeèenstiev existuje riziko výbuchu, okrem poètu sekvencií, ktoré stojí za pou¾itie ochrany proti tomuto bodu.

Aby sa eliminovali výbu¹né hrozby, dokonale vyhovuje tzv. Skú¹ke. cylindr hrd. Jedná sa o jedlá zdobené v pláne, ktorého cieµom je potlaèi» výbuch vo svojej ranej fáze. Hrdlový valec pôsobí proti vytváraniu vysokých tlakov, èím sa zni¾uje riziko po¹kodenia in¹talácie.

Cylindry tohto ¾ánru sú vybavené optickými snímaèmi, ktorých problémom je detekcia iskier, plamene a prvé stopy výbuchu av procesoch, ktorých cieµom je zabráni» vzniku iskier.

Po predchádzajúcich meraniach sú detekované výbuchy snímaèmi tlaku. Vzor tlakov nad prípustnou úrovòou, detekcia plameòov alebo iskier pomocou detektorov má za následok zaslanie informácií riadiacej jednotke, ktoré menia proces otvárania ventilu jeho výmenou, v dôsledku èoho je subjekt rozptýlený a výbuch je potlaèený.

Hrdlový valec je vysoko spoµahlivý, èo zaruèuje skvelú skúsenos» s in¹taláciou a èo sa deje vo vnútri, v¹etci µudia pou¾ívajúci v záujme práce. Vïaka silnej reakcii a vèasnému odhaleniu ne¾iaducich zmien, ku ktorým dochádza vo vnútri valca, v ktorom sa odoberá horµavá látka alebo plyn, zabraòuje výbuchu a po¾iaru. Zariadenie tohto tvaru je hlavnou formou zabezpeèenia in¹talácie.