Bezpeenostne po iadavky tykajuce sa pracovnych stanic a pracovnych postupov

Odsávanie prachu atexom, ako aj odsávanie prachu spolu s radou ATEX (ATmosphere EXplosible je èoraz obµúbenej¹ou udalos»ou v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci Smernica ATEX je právnou úpravou Európskej únie, ktorá informuje o normách, ktoré musia spåòa» výrobky pou¾ívané v rizikových, najmä ohrozených oblastiach. pre výbuchy.

V súèasnosti sú v¹etky jedlá na území Európskej únie nebezpeèné, aby boli v súlade so zásadou ATEX. ATEX v prvom rade ukladá pou¾itý materiál, ako aj pou¾itú kon¹trukciu. Zariadenia, ktoré túto smernicu oznaèujú znaèkou CE. Výrobca je zodpovedný za klasifikáciu nebezpeèenstiev a pridanie oznaèení pre konkrétny výrobok. Zberaèe prachu sú zariadenia ¹iroko pou¾ívané v priemysle. Sú urèené hlavne na prípravu jemných prachových èastíc. Okrem iného sa pou¾ívajú pri kovoobrábaní na brúsenie, koneènú úpravu odliatkov, brúsenie, le¹tenie. Prijímajú sa zberaèe prachu a na spracovanie dreva, konkrétne na odsávanie prachu a na manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zhody tovaru v súvislosti s výbu¹nou bezpeènos»ou. Takéto posúdenie èasto vykonáva nezávislý notifikovaný orgán. Poèas takéhoto posudzovania zhody sa vytvorí v¹etka technická dokumentácia, ktorá obsahuje zoznam smerníc, s ktorými je jednoznaèné zariadenie, zoznam dokumentov, ktoré boli zohµadnené pri prevádzke zariadenia. V dokumentácii by mali by» zahrnuté aj ïal¹ie informácie: kvalita ¹koly a zariadenia, maximálna povrchová teplota zariadenia, ochrana pred výbuchom. ATEX by mal by» prispôsobený podmienkam konkrétnej spoloènosti a jeho rozsah, efektívnos» a logistika, ako aj µudské zdroje by mali by» realizované v mierke. Náklady na pou¾ívanie smernice ATEX sú relatívne jednoduché v porovnaní s hrozbami spôsobenými výbuchmi.