Certifikovane pracovne agentury

V podmienkach vysokej pra¹nosti vzduchu a / alebo nasýtenia potenciálne výbu¹nými prostrediami je potrebné pou¾íva» nástroje a in¹talaèné rie¹enia, ktoré spåòajú normy známe v predpisoch platných na celom námestí EÚ, ktoré sú certifikované podµa ATEX, tj výbu¹niny ATmosphères.

In¹talácia ATEX "atex in¹talácia" - právne predpisyPovinnos» zavies» certifikáciu a potrebu pou¾íva» certifikované nástroje v oblastiach ohrozených explóziou (podniky bola zavedená smernicou EÚ è. 94/9 / ES.Predpisy v oblasti ochrany pred výbuchom sa týkajú v¹etkých elektrických a technických zariadení a v¹etkých systémov ochrany pred výbuchom, ktoré sa pou¾ívajú v súvislosti s námornými, pozemnými a podzemnými iniciatívami.

Zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje smernica ATEXSmernica sa týka v¹etkých strojov, prístrojov a kontrolných bodov, ktoré prechádzajú v potenciálne výbu¹nej atmosfére. V¹etky zariadenia, ktoré sa v takýchto zónach pova¾ujú za vhodné, by mali by» dobrými certifikátmi, preto¾e v¹etky zariadenia ATEX by mali spåòa» po¾iadavky na informácie.V rámci smernice boli prístroje a zariadenia, na ktoré sa vz»ahuje certifikácia, vydané v dvoch skupinách. Dôle¾ité je vybavenie pou¾ívané v banskom priemysle (bane, druhá rodina zahàòa v¹etky nové zariadenia. Sú to najmä odpra¹ovacie zariadenia ATEX, ktoré sa zaoberajú prípadom v sektore dreva alebo farieb, a v¹etky filtre, zostavy a bezpeènostné zariadenia pracujúce v pra¹ných podmienkach.

Ka¾dý projekt novej in¹talácie ATEX v oblastiach ohrozených výbuchmi, v súlade s právami obsiahnutými v smernici, by mal by» vytvorený spolu s informáciami, ktoré sú v òom uvedené, ktorých cieµom je zní¾i» riziko výbuchu a zvý¹i» bezpeènos» v¹etkých a nástrojov (a prostredia pracujúcich v podmienkach. vysoká saturácia nebezpeènými látkami.