Chranene pracovne miesto

Záruka µudského ¾ivota patrí medzi najdôle¾itej¹ie prvky bezpeènosti v sektore.Je isté, ¾e tieto prirodzené chyby vedú k najzáva¾nej¹ím èastiam udalostí v závode - keï sú navy¹e v knihe. Potom, vo veµkom mno¾stve na¹ich - zdanlivo irelevantných a nepozorovateµných - chyby nás nièí.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, za predpokladu, ¾e pracovisko je dobre pripravené, dokonca aj za tých prekvapujúcich okolností. Samozrejme, keï v súkromnej lekárni musíte nájs» náplas» a elastický obväz, tak¾e v pracovnej miestnosti musíme získa» prístup k najzákladnej¹ím zdrojom pomoci.Nápoje z takého pravdepodobne hasiaceho prístroja alebo po¾iarnej deky - ktorá je prvou hasièskou skupinou, ktorá dáva nenapraviteµné ¹kody a bezprostredné ohrozenie bývania alebo zdravia. ®e na pracovisku sú umiestnené výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru - platí posledný názor tak, ¾e v ich blízkosti je v¾dy hasiaci prístroj s dostatoèným objemom a tvarom, aby sa zabránilo nebezpeèenstvu.

Je známe, ¾e sa urèitým veciam nedá vyhnú» a nauèi» sa sami - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina modelov a predpisov predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj dobrého majetku, a výzvu príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vo svetle práva sú ¾ivoty mu¾ov dôle¾itou cenou a ¾iadna suma peòazí ani materiálna cena nestojí za stratu ¾ivota alebo vá¾neho zranenia. Sna¾te sa vyhnú» riziku alebo odporuèi» inú ruku - iba bez toho, aby ste sa vystavili!