Du evne a socialne zdravie

¥udská du¹a je veµmi teplá a slabá pre vonkaj¹ie my¹lienky, ako je silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, v posledných podmienkach sa nedá vyhnú» vystaveniu stresu. Èo treba urobi», aby èo najdlh¹ie hra» dobré du¹evné zdravie?

Psychoterapia je dobré rie¹enie. Tento termín je charakterizovaný súborom techník, ktoré lieèia alebo uµahèujú lieèbu rôznych ochorení a problémov, ktoré majú pozadie v µudskej du¹evnej krvi. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a striktnou lieèbou? No, pou¾ité psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na medziµudských vz»ahoch. Psychoterapia sa získava hlavne poèas lieèby neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V prípade, ¾e pacient nie je v klasifikovanej poruche a potrebuje nieèiu pomoc, èerpá z psychosociálnej rady.

Pred náv¹tevou psychoterapeut by mal by» vedomí toho, aké ciele dosiahnu», aby sa zapojili do psychoterapia. Jeho dôle¾ité predpoklady by mal v prvom rade zamera» na zmenu správania a da» pacienta a vývoj jeho poznanie citového napr. Zvý¹enie samoobsluhu pri rokovaní so stresom alebo inými obavami, zvy¹ovanie úrovne sebaovládania, aby lep¹ie nadviaza» vz»ahy medzi µuïmi, zlep¹enie spojenia s okolitým prostredím, rozvíja» schopnosti spolupráce a tie¾ zlep¹enie ich motivácia k prijatiu akéhokoµvek opatrenia.

Psychoterapia, ktorú ponúkame, je vynikajúcou formou pomoci, ktorú mo¾no vyu¾i» vo v¹etkých krízových situáciách. Ak ste sa stretávajú s obvyklými výkyvmi nálady, rôzne obavy trápia èasté fungovanie, pocit úzkosti, ktorý neumo¾òuje spa», ste su¾ovaný problémy v tom, ¾e osobné alebo profesijné po nízku alebo nie dostanete rados» z na¹ej èinnosti, kontaktujte nás. Vïaka va¹im cestám sa vrátite k dobrému ¾ivotu.