Eesanie vlasov s prirodnou kefkou tetin

Môj bratranec je veµmi rád, ¾e si hraje s vlasmi, mô¾ete si ju zdvihnú» do pórov a hrebe» si vlasy. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e chce urobi» celý vzhµad perfektný, mô¾e urobi» jeden penis desa»krát, napokon, aby sa vlasy na nich naklonili, alebo ich upevòovali sponami. Veµmi drahé ¹kolské predstavenia a zameranie sa na ne. Jej úloha ako princezná Jokerová existovala aj originálna a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja mama ju prepletla niekoµkými stu¾kami, ktoré boli pripevnené k nim. Potom krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie, a znova, nie raz. V kuèeravých vlasoch budem vyzera» hezky ... tak to zaèalo. Pùl hodiny filmovania tie¾ ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dobrá kráµovná. A keï je to s rozmaznanými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Bez výpoètu s prítomnos»ou to bolo menej ako dve hodiny od zaèiatku prípravy na výrobu. Neèakane ... úplne zmenila svoju myseµ a vo svojom prejave to znelo viac èi menej ako "Nieeee, nemám rád, nepamätám sa niè ako princezná, je otrocká dievèa". Vyna¹la nový úèes, zastrèila si vlasy do formy plnej koky. Keï¾e, ako u¾ bolo uvedené vy¹¹ie, prechádzame tým, ¾e sme si jej vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka bola na jednej strane z nových a za dvadsa» minút ochotná.

https://neoproduct.eu/sk/grey-blocker-efektivny-sposob-zastavenia-sednutia/

Odporúèam bubu-store vlasové klipy