Eesanie vlasov vo sne

Moja neter obzvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» ju. Je to skutoène absorbované v òom, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne, je mo¾né da» ¹mýkrát ¹es»krát, po urèitý èas pripojením zariadení na kefovanie do nej alebo vlo¾ením vlasových klipov. Vysoko hodnotí výkony ¹koly a pripravuje sa na ne. Jej nedávna tvorba, princezná Joker, je tie¾ zábavná a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku ma matka zaplila niekoµkými prú¾kami, ktoré sa k nim pridali. Potom to rozko¹né dievèa povedalo nie, nie a e¹te nie raz. Áno, èakám v bytoch ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania tie¾ ich modelovanie. Vyzerala nádherne ako dobrá princezná. Ale keï sa to stane s princeznami, veµmi rýchlo zmenila myseµ. Bez obáv o posledné, ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie uplynulo takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave e¹te niekoµko vyzeralo takto: "Nieeee, nemám rád, preto¾e si nepamätám princeznú, èo ïaleko podriadené". Vypo¾ièala si nový úèes, zastrèila si vlasy vo forme plnej koky. Preto¾e, ako som napísal vy¹¹ie, teraz máme zruènos» pripnú» jej vlasy, druhá tie¾ rýchlo. Jej matka bola zo samotnej strany, zatiaµ èo v ïal¹ích dvadsiatich.

http://sk.healthymode.eu/member-xxl-zvysite-svoju-maskulinitu-efektivne/Member XXL zvýšite svoju maskulinitu efektívne

Odporúèam bubu-store vlasové klipy