Eesanie vlnitych vlasov

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» vlasy. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala nádherne, doká¾e urobi» pä»krát pradlo, prièom na òu poka¾dé zaradí príslu¹enstvo na vlasy alebo na òu èapuje. Má rád, ¾e ¹kola hrá najviac a hrá sa s nimi. Jej nová úloha princeznej Joker existovala a bola originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. V skorých ranných hodinách ju matka zamotala niekoµkými prú¾kami s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom toto nádherné dievèa povedalo nie, nie, a nie znova. Budem vyzerat hezky v izbách ... áno, to zaèalo. Pùl hodiny natáèania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá princezná. Iba vtedy, keï sa zaoberala princeznami, rýchlo zmenila svoju myseµ. Nebojte sa, ¾e to bolo pribli¾ne dve hodiny od zaèiatku výroby. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znelo veµa ako toto "nieeee, samozrejme nechcem, nepamätám si niè ako princezná, ktorá je jej veµmi". Vymyslela nový úèes, vkladala vlasy do kon¹trukcie voµnej koky. Na svadbe, ako som napísal predtým, sme teraz schopní zní¾i» jej vlasy, a tak sme to urobili najrýchlej¹ie. Jej matka bola na samých stránkach navy¹e pripravená na chvíµu.

Vlasy pre dievèatá