Elektronicka pokladnica

Na základe nariadenia ministra financií zo 4. novembra 2014 týkajúceho sa registraèných pokladníc, dilema, ktorým èelia niektorí poskytovatelia slu¾ieb, èi u¾ lep¹ou voµbou pre ich prácu je pokladnica alebo fi¹kálna tlaèiareò. Mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoènili hospodársku kampaò o situácii fyzických osôb, boli doteraz oslobodení od poslednej povinnosti.

Zaoberala sa automechanikmi, lekármi, právnikmi, kaderníkmi, kozmetikmi, vulkanizátormi, ako aj µuïmi, ktorí poskytujú stravovacie slu¾by. Prahová hodnota, ktorá vychádza z povinnosti registrova» elektronický obrat, je stále 20 000. Podµa ministra nové nariadenie umo¾ní obmedzi» zatajenie reálneho obratu a tým zní¾i» ¹edú zónu.Pokladòa je tlaèiaròou rozdelená na to, ¾e toto èíslo je úplne nezávislé zariadenie, ktoré obsluhuje predávajúci a je urèené pre v¹etky druhy obchodných alebo servisných prác. Jeho základ (PLU je vo vnútri. Tento nástroj je urèený pre poskytovateµov slu¾ieb a nízke a pravidelné obchody. Mô¾e sa vytvori» aj v nákupných zariadeniach pre dospelých a je tu odporúèaná systémová pokladnica, ktorá funguje samostatne alebo je súèas»ou predajného systému. Výhody finanèných pokladní sú tie¾ nízke nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosné. Medzi nevýhody v¹ak patrí nedostatoèný prístup k úrovniam zásob priamo zo zariadenia, neschopnos» vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vydávanie faktúr DPH.Novitus bono e fiskálna tlaèiareò nemô¾e fungova» samostatne, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak sme na nej, spomeòme si to. Je podporovaný akýmkoµvek poèítaèovým programom, ktorý ho vedie pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sa venujú predov¹etkým veµkým obchodným re»azcom s rozsiahlou komoditnou základòou (dokonca desiatky tisíc produktov. Ïal¹ie výhody týchto zariadení pri registrácii toho istého návrhu na vystavenie faktúr DPH a dôle¾itý pohµad do tvaru skladu a chyby sú krásne obstarávacie náklady a po¾adovaná práca s poèítaèom.