Fyzicka osoba mo e vystavi fakturu

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickým osobám, je nútený zaznamenáva» obrat pomocou registraènej pokladnice. Je to ¹týl, ktorý umo¾òuje uplatnenie vhodných osád s daòovými úradmi. Dodr¾iava zákon a zákon je dôle¾itý.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

Za takýchto okolností je potrebné poskytnú» tzv. Rezervnú hotovos». Jeho zriadenie nie je zákonnou po¾iadavkou, tak¾e problémom ka¾dého investora je premý¹µa» o takomto rie¹ení vopred. V ideálnom prípade funguje v novom type núdzových situácií, ktoré vy¾adujú nále¾ité opravy zariadení. Zákon o DPH v zásade jasne stanovuje, ¾e v prípade neschopnosti zaregistrova» obrat prostredníctvom rezervného pokladníka by daòový poplatník mal presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred nepotrebnými a nepredvídateµnými prestojmi v podnikaní. Stojí to za to, ¾e ochota vlastníctva z rezervnej pokladnice by mala by» oznámená daòovému úradu, hovori» o neúspechu nábytku a výmene správ o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, ako sa u¾ stalo veµa, nedostatok registraènej pokladne v tejto rezervnej èiastke vznikol s nutnos»ou preru¹i» predaj. Predaj nie je mo¾né dokonèi» a tieto pohyby sú nezákonné a mô¾u by» spojené s dôsledkami vysokej finanènej zá»a¾e. Nezabudnite na kvalitu, v ktorej príjemca po¾iada o prijatie kvôli nemu.

Malo by by» èo najskôr informované o zlyhaní opravovne opravovne a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ako aj daòových úradov o otvorení prevádzky dopravných záznamov pre fázu opravy zariadenia a presne zákazníkov o preru¹ení predaja.

Iba vïaka úspechu online aukcie podnikateµ nemusí preru¹i» svoju vlastnú prácu, ale musí urobi» niekoµko podmienok - v záznamoch musí by» presne uvedené, na aký produkt bola platba prijatá; platba musí by» pripravená prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V tomto formulári bude predávajúci - daòovník - ideálny na vlo¾enie faktúry s DPH.