Gynekolog neplodnos loi

Niekedy sa stáva, ¾e príèiny problémov pri výbere, ktoré si vyberám, nie sú známe, a najèastej¹ie táto diagnóza neplodnosti urèuje v byte, z èoho nedosiahne oplodnenie. Zistenie neplodnosti v man¾elskom páre sa mô¾e prejavi» len prechodným stavom, ak v primeranom èase prijme vhodnú lieèbu. Je to preto najbe¾nej¹ie lieèiteµné ochorenie.

Samozrejme, ak sú vývojové defekty pohlavných orgánov vá¾ne, èi u¾ podstúpime ovariálnu hypoplaziu alebo celkový nedostatok maternice, mô¾eme sa rozlúèi» s lieèbou neplodnosti. Toto je teraz neplodnos» a tento tvar je sotva nezvratný. Treba ma» na pamäti, ¾e v¹etky choroby alebo choroby, na ktoré ste cestovali, majú dôraz na mo¾nos» otehotnenia. Preto je nesmierne dôle¾ité, aby bola diagnóza zodpovedná. Akýkoµvek zápal, myómy, cysty alebo infekcie by sa mali odstráni». Zdravotný stav potenciálnych rodièov musí by» niekoµko. Niè nedosiahneme, ak zakryjeme nieèo od partnera alebo lekára. Tak¾e ak lekár nezistí ¾iadne záva¾né ochorenie u man¾elov, je tu veµká mo¾nos» pre úspech lieèby. Zvlá¹» dôle¾itou zlo¾kou je psychika ¾eny. Ak je podvedome, nie je pripravená prevzia» úlohu matky, telo sa prispôsobí jej oèakávaniam. Mnohé ¾eny si to ani nemusia by» vedomé, ale tieto skutoènosti sú potvrdené vedeckým výskumom. Okrem toho ¾eny, ktoré u¾ za¾ili mnohé sklamania, rýchlo strácajú nádej, èo bráni ïal¹ej lieèbe stratou motivácie. Ak diagnóza neplodnosti ukazuje, ¾e osoba má obdobia ovulácie, dokonca aj bez lieèby, ¾ena mô¾e oèakáva» vyhliadky na tehotenstvo. Ak sa zistí príèina neplodnosti, èlovek by nemal vôbec stráca» nádej, preto¾e konanie nám mô¾e poskytnú» ¾iaduce potomstvo, ale neskôr. V¾dy na mieste zvy¹ovania ¹ancí, musíte dodr¾iava» odporúèania lekárov. Boj proti neplodnosti sa èasto prejavuje ako dlhodobý, tak¾e buïte trpezliví.