Hasenie po iaru vrtuunikom

Pri pokuse o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Existuje aj najbe¾nej¹í a najroz¹írenej¹í hasiaci prostriedok. Av¹ak, hasièi a hasièi nie v¾dy rozhodujú o tom. Výber hasiaceho prostriedku závisí od opaµovacieho materiálu.

Pena protipo¾iarnaHasiace peny dokonale konzultujú, okrem iného, pri po¾iari horµavých kvapalín, ako sú benzín alebo alkoholy. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a èokoµvek, èo pracuje s vodou. So zmenou majú hasiace prá¹ky najuniverzálnej¹iu aplikáciu.Vo vz»ahu k ich zlo¾eniu mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najviac módny je oxid uhlièitý, sú u¾itoèné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, ako aj kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane perfektne plní ná¹ úèel v kontakte s dôle¾itými pevnými organickými organickými látkami, keï sa ako dôkaz pou¾íva drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie - para ako hasiaci materiálPodobná ¾ivotnos» ako voda je parou ako metóda hasenia. Mô¾e sa to pou¾i» v prípade spaµovania týchto jediných materiálov. Hlavným rozdielom medzi parou a vodou je, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá na niektorom mieste a pár urèite v uzavretých priestoroch s kapacitou nie vy¹¹ou ako 500 metrov ¹tvorcových. V ¹ir¹ích apartmánoch je parný chod neúèinný. Na hasenie po¾iaru sa odporúèa nielen pozna» hasiace prostriedky vhodné pre vzdialené látky, ale aj základ pre ich pou¾itie a obsluhu v oblasti po¾iaru.