Hrozba vybuchu jadrovej elektrarne v belgicku

Calminax

V priestoroch, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu plynov, hmly alebo horµavých výparov, musíme pou¾i» ventilátory, ktorých kvalita je potvrdená nielen poves»ou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje typ ochrany pred výbuchom odolné voèi výbuchu. Zariadenie s takýmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak spolupráca s dávkami, ktoré sú v òom ulo¾ené, je dnes pre výrobcov tohto zariadenia po¾iadavkou. Na druhej strane, projektant extrakèného zariadenia je povinný oznaèi» nebezpeèenstvo výbuchu a vybra» zariadenie vhodné pre danú miestnos», tak z hµadiska práce, ako aj sily.

Ka¾dý dom, bez akéhokoµvek zmyslu pre kampaò, by mal by» vybavený nielen najjednoduch¹ou formou vybavenia potrebného na èastú prácu, ale aj vhodne vybranými »a¾obnými zariadeniami, ktoré sa postarajú o zdravie a bezpeènos» zamestnancov. Priemyselné ventilátory sú v súèasnosti urèené pre tento typ budovy, ktorá sa vyznaèuje vysokou triedou a odolnos»ou prvkov, ktoré sa v nich pou¾ívajú.

Mô¾eme nájs» rôzne typy od univerzálnych priemyselných ventilátorov, radiálnych ventilátorov, ale aj strojov pre profesionálne aplikácie, v poslednom rade aj príklady in¹talácie do kuchynských digestorov a rôznych typov zariadení oznaèených "EX" pre budovy s rizikom zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Hra je k dispozícii v mobilných aj mobilných hoblinách a dokonca aj vo vákuových staniciach.

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, ako aj modely, ktoré sú urèené na montá¾ na strechu budovy. Stroje sa vyznaèujú výrazne zaujímavým výkonom a kvalitou komponentov pou¾itých pri ich realizácii.

Väè¹ie systémy výmeny vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných, gastronomických a originálnych problémoch sú zamerané na obsadenie ventilaèných jednotiek vhodných okrem iného vlhkos» a stupeò zneèistenia ovzdu¹ia z priestorov.