Kratke vlasy

Erofertil

Moja sestra veµmi potrebuje vlasy, mô¾e¹ ju hodi» celé hodiny a dokonca im napísa». Ona je taká zapojená, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala krásne, mô¾e urobi» jeden prámik tucet alebo tak, aby sa im vlasy v¾dy dotýkali, alebo ich ¹tiepi. Veµmi si cení ¹kolskú prácu a tvorbu. Jej posledná úloha v princeznej Ruffian bola tie¾ zábavná a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. V poradí podµa èísel, mamièka má pletené jej veµa copánky so stuhami k nim pripojené. Po chvíµke povedala nádherná jedenás»roèná ¾ena nie, nie, a nie znova. Budem vyzera» kraj¹ie v kuèeravé vlasy .... tak to zaèalo. Èas pretaktovania a ich modelovanie. Vyzerala aristokraticky ako veµká princezná. Ako je v¹ak s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nezohµadòuje skutoènos», ¾e to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku výstavy. Zrazu ... úplne zmenil koncept, a vo svojom prejave to bolo menej "nieeee, nemám rád, preto¾e si nepamätám princeznú, nanajvý¹ jej slú¾ka." Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadané vlasy vo forme naplnenej koky. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, máme skúsenosti s výrobou vlasov, tentoraz to bolo tie¾ rýchle. Jej matka bola na druhej strane presvedèená z iného a za dvadsa» momentov.