Led osvetlenie v kuchyni

LED núdzové osvetlenie v domácnostiach, verejných pova¾ované za súèas» po¾iarne bezpeènostného systému, je potrebné vykona» celý rad po¾iadaviek, ktorého obsah je obsiahnutý v oboch právnych predpisov a zásad súvisiacich s po¾iarnej ochrany a osvetlenie. S týmito & nbsp; pravidlá sú ¹pecifické parametre zariadenia a príslu¹enstvo a poskytujú my¹lienky na vytvorenie znaèky únikové cesty, ktoré by mali by» plánované v dobre vykonanej in¹talácii núdzového osvetlenia. & Nbsp; bohu¾iaµ, ani in¾inieri v súèasnom myslení chyby, a medzi najèastej¹ie opakujú chyby pri návrhu osvetµovacej sústavy Kontrolka núdzového stavu mô¾e by» vymenená:

UpSize UpSize Efektívny spôsob, ako krásne, plné a tvarované prsia bez liečby estetickej medicíny!

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na evakuaènej kapacite,nepotrebné pozvania na odrá¾anie koeficientov odrazu od stien, podlahy alebo stropu,nedostatoèná zohµadòovanie úèinnosti svietidiel v oblasti batérií, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,nie je núdzové osvetlenie in¹talované za jedinými núdzovými východmi a vo zvlá¹tnych zónach as protipo¾iarnym a zdravotníckym zariadením primeranej intenzity,umiestòovanie svietidiel s evakuaènými znaèkami do polí neviditeµných alebo zakrytých reklamou alebo stavebnými prvkami daného objektu,výber zariadenia, ktoré nezodpovedajú pravde, alebo nie tvar pou¾i» za primeraných podmienok (napr. nemajú zobrazenie parametrov nabíjania alebo rie¹enie batérie a vyu¾itie svietidiel s menièom pri teplotách pod pä» stupòov Celzia hraniciachnedodr¾anie po¾iadavky, ¾e výpadok prúdu v subdistribútori aktivuje núdzové osvetlenie takým spôsobom, aby nevyvolával výboj batérie,bez pou¾itia dynamického núdzového LED osvetlenia v zmysle, kde sa evakuácia mô¾e sta» zlo¾itej¹ou,nezohµadnenie pou¾itia konkrétneho zariadenia a podmienky evakuácie na plánovanú koncepciu núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude úplne pomal¹ie ako evakuácia zariadenia na úrovni jedného supermarketu.

Neúspe¹nos» návrhu a prispôsobenia systému núdzového osvetlenia k dôle¾itým predpisom mô¾e ma» tragické následky nielen pre dodávateµa projektu, ale predov¹etkým pre potenciálnych obetí úspechu skutoènej hrozby. Predpokladá sa, ¾e LED núdzové osvetlenie uµahèí evakuáciu, tak¾e nesmieme podceòova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Samostatný evakuaèný systém a systém dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na vzdialenosti evakuácie (napr. Dym únikovej cesty alebo po¾iar v schodisku. Vïaka vy¹¹ie uvedeným rie¹eniam je nepriamo prispôsobi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia systému pou¾ívania konkrétneho zariadenia.