Lekar a pokladoa

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov, ktorí podnikajú. Od 1. marca minulého roka sa v malých kanceláriách objavili v¹etky registraèné pokladne elzab mini e. Lekári usadzujúci sa u pacientov boli povinní zaznamenáva» v¹etky príjmy pomocou tohto nástroja. Napriek protestom lekárskych kruhov bol v byte zapísaný príkaz ministra v pokladniach pokladní.

Tvrdilo sa, ¾e domáce náv¹tevy by boli nesmierne, a lekári na dôchodku by boli oslobodení od pokraèovania v kampani kvôli »a¾kostiam pri manipulácii s pokladòou. Obvinenia boli zavádzajúce. Predajcovia pokladní sú schopní ís» priamo do malých, mobilných zariadení, ako aj do silných zariadení urèených pre gastronómiu a obchod. Taktie¾ nemô¾ete súhlasi» s vyhlásením, ¾e slu¾ba pokladnice je citlivá. Príkladom mô¾e by» iba lekárska pomoc. Lekár, ktorý poskytuje slu¾by záchrany ¾ivota, staèí, ak bude ma» pokladòa 2 alebo 3 naprogramované pozície. Ïal¹ím úèelom je len tlaè denného a mesaèného výkazu. Okrem toho je potrebné raz za dva roky vykona» kontrolu pokladnice autorizovaným servisným technikom.

Podµa súèasného nariadenia ministra financií nielen lekárske ordinácie museli zoznámi» pokladnice vedµa profesijných skupín, ktoré sú tieto zariadenia od minulého roka, bez ohµadu na obrat sme patria okrem iného:- právnici,- úètovníci,- automechanici,- kaderníkov,- kozmetièky.

Platnos» súèasného nariadenia uplynie 31. decembra 2016. Mo¾no v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a poskytujú slu¾by jednotlivcomneobchodujú. Podµa ministerstva financií je to potom ¹pecifický prostriedok na súdny proces s normálnou zónou v obchode a slu¾bách.

Vynára sa otázka, èi v najbli¾¹ích rokoch bude tie¾ silné pou¾itie s die»a»om na nákup hotovosti. V súèasnosti je to PLN 700. V¹etky osoby, ktoré registraènú pokladòu pou¾ívali, boli nain¹talované a správne oznámené daòovému úradu. Daòový úrad má 30 dní na posúdenie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Alebo bude dôle¾ité, aby sme v nasledujúcich rokoch vyhrali zo súèasnej pomoci, vysvetlí, ako ministerstvo zverejní nové nariadenie.