Lekarske vy etrenie triedy b

Sexuológ - prvé vystúpenie v jeho kancelárii zvyèajne ukazuje stresujúcu udalos», ale odlo¾enie názorov na náv¹tevu mô¾e ma» tragické následky. Mnohí µudia, ktorí trpia sexuálnou dysfunkciou, èakajú na radu ¹pecialistov, èasto pretrvávajú s prítomnos»ou mnoho rokov. Neexistuje ¾iadne posledné významné rie¹enie, preto¾e nielen¾e problém nevyrie¹i, ale mô¾e vies» k eskalácii chuti. V oblasti sexuológie sú preto vybrané v¹etky aspekty súvisiace so sexualitou µudskej bytosti vo fyzickej vrstve, ale predmetné pole sa zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa µudskej psychiky a emocionality. Sexológovia v ¹irokom meste (napr. Krakov sú k dispozícii prakticky z ruky, v¹etko, èo musíte urobi», je hµada» jazyk vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi sexuálnej orientácii alebo identite alebo bojom súvisiacim s jej pomocou zo sociálneho prostredia sú najèastej¹ími obavami pacientov, ktorí sa sexujú. Nepohodlie spojené s komplikáciami týkajúcimi sa sexuálneho ¾ivota má diametrálne silný dôraz na jednoduchú existenciu, preto¾e nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v médiách sa skupina µudí stále hanbí otvorene vies» k bodom spojeným s ich sexualitou. Z tohto hµadiska mnohí µudia mlèia kvôli mnohým klamstvám, skresleniam, stereotypom a mylným predstavám o sexe a sexualite. Stretnutie so sexuológom sa predstavuje ako príle¾itos» èeli» najväè¹ím problémom a poskytnú» im inovatívne rie¹enie. Bez dôvodu prvej ¹pecializácie daného sexuológa (alebo toho istého psychiatra, gynekológa alebo internistu pred zaèatím náv¹tevy musíte urobi» psychický rozhovor. Jeho zámerom je pravdepodobne najuniverzálnej¹ie porozumenie lekárom, ktorý sa nás týka, berúc do úvahy niektoré biologické, medicínske, psychologické a sociálne aspekty. Spoµahlivý sexuológ by sa mal pýta» na zdravotný stav, psychickú pohodu, minulé a intímne vz»ahy, fyzickú orientáciu a identifikáciu pohlavia, sexuálny vývoj, zmysel pre skúmanie sexuálneho problému a aktuálne udalosti v súèasnom myslení.

Musíte si uvedomi», ¾e ako pacient ste povinní oèakáva» od sexuológa, ¾e budete dodr¾iava» va¹e sexuálne práva, to znamená oèakáva» od lekára: porozumenie, láskavos», osobná kultúra, nestrannos» svetonázoru, prijatie hlavy a sexuálnej identity, re¹pektovanie hraníc psychofyzickej intimity a pochopenie pre vás informácie. Ïal¹ou sekvenciou diagnózy sexuológa po pohovore bude somatické vy¹etrenie vykonané lekárom z príbuzných ¹túdií (napr. Gynekológ v úspechu osôb alebo urológ v prípade mu¾ov, aj keï existuje aj psychologické vy¹etrenie na základe dotazníka alebo testu. Sexológ mô¾e tie¾ navrhnú» odporúèanie na biochemické a hormonálne krvné testy, t. J. Meranie glukózy a cholesterolu alebo progesterónu a estrogénu alebo testosterónu. Musíme si uvedomi», ¾e sexuálne tú¾by zapadajú do kategórie fyziologických potrieb a ich odmeòovanie je nápoj zo záväzných prvkov, ktoré dávajú ¾ivotu zmysel.