Lektorska slu ba

Práca prekladateµa je veµmi delikátna a »a¾ká. Predov¹etkým sa chystá odpoveda» na súèasnos», na èo sa tie¾ poèíta, èo je jej hlavným cieµom. Prekladateµ, na rozdiel od okolností, sa zaoberá nielen prekladaním. Jeho prvé cvièenie spoèíva v komunikácii medzi µuïmi, ktorí hovoria inými jazykmi. Èi ich dáva listami a písaným textom, alebo pracuje v jednoduchej komunikácii, existujú úplne iné veci. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si poslednú, ¾e jednoducho komunikuje, hoci je primárnym cieµom jeho úlohy.

PenisizeXlPenisizeXl Prípravok na zväčšenie penisu na extrémne veľkosti

V akom cvièení mô¾e komunikova» s týmito µuïmi?Po prvé, to bude urèite ¾ivé, ¾ivé tréningy. Po druhé, budú písomné chápania, ktoré sa vykonávajú bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Pokraèova» ïalej, stojí za to pozna» tieto typy osobných a priamych prekladov. Súèasné a konzekutívne interpretácie nájdete tu.

Súèasné interpretácie sa nazývajú tie, ktoré prebiehajú paralelne s prelo¾eným textom. Súèasne sa hovorí jedna tvár a naposledy tlmoèník hovorí. Zmena klímy je len µahká a funguje iba èas» èasu, èo je pre prekladateµa nevyhnutné na získanie obsahu vyhlásenia.

Druhá èas» prekladu je po sebe nasledujúcom tlmoèení. A práve po sebe nasledujúce interpretácie budú nazývané tie, ktoré sa konajú "kus po kúsku". Reèník dáva svoj názor a potom sa pre prekladateµa pozastaví, aby ho prelo¾il. Prekladateµ v priebehu výpovede mô¾e robi» poznámky, pamäta» si, ¾e pre mno¾stvo nových spôsobov, ako zakódova» to, èo je dôle¾ité z pozornosti. Najdôle¾itej¹ia vec je v¹ak, ak boli tieto preklady vykonané starostlivo, aby poskytovali predov¹etkým obsah, zmysel, význam, ale nesprávne reprodukovali slová.