Lieeba depresie na nfz

Depresia je choroba, ktorá nás zaruèuje naj»a¾¹ie mno¾stvo samovrá¾d. Nie je to ¾iadna iná choroba na svete, preto¾e µudia sa tak èasto obývajú - dokonca aj smrteµne chorí µudia neberú tento byt tak ¹iroko ako µudia, ktorí cítia boles» a existenciálnu prázdnotu sprevádzajúcu depresiu.

¥udia, ktorí trpia depresiou, zostávajú nielen du¹evne (zní¾ené sebavedomie, úzkostná úzkos», nedostatok energie, ale aj somaticky: nedostatok spánku, nedostatok chuti do jedla, únava, malá sila fyzickej bolesti. Depresia spôsobuje, ¾e hormóny v poµskom organizme sa zmenia èarovne a nechu». A deprimované úlohy niekedy »a¾ké splni» v chuti, alebo èasto tie¾ da» im vlasy. Nemajú to kvôli nedostatku spánku a trvalému nedostatku spokojnosti. Ak máme okolo seba takéto osoby, mali by sa odporuèi», aby ¹li k lekárovi. Napríklad psychiatra z Krakova je ¹pecialista, ktorý dáva pacientovi správne antidepresíva. Preto mô¾e by» aj psychológ, ktorý odporúèa vhodnú psychoterapiu pre depresívne osoby. Niekedy µudia, ktorí sledujú príznaky klinickej depresie vedµa seba, pri¹li k neurológovi, hoci to nie je najkraj¹ia cesta.¥udia, ktorí trpia depresiami, by sa nemali opakova», ¾e nové sú hor¹ie a v¾dy sa dr¾ia navzájom. Toto sa deje iba zhor¹ovaním stavu takejto dámy, ktorá je depresívna. V¹etka depresívna tvár je vyèítaná z toho, ¾e nie je v podobe presvedèivého seba sama vykonáva» ¹pecifické úlohy individuálne. Stlaèená rola je obvinená z toho, ¾e nechala v¹etko zlyha». To je dôvod, preèo jej poveda», ¾e jej stav nie je niè také, a ¾e je "vstavaná" v kapele, ktorá nás bude hra» takú úlohu v stále sa zvy¹ujúcej impotencii. Namiesto toho je v¾dy vhodné da» nám vedie», ¾e uva¾ujeme v lieèbe. Zároveò musíte kona», to znamená navrhnú» rôzne typy rie¹enia problému. Mali by ste ma» depresiu ako zdravotný problém, samozrejme, ako zápal pµúc - jedna vec nebude odís», musíte ís» o pomoc.& Nbsp;