Lieeba zavislosti od jarocinu

Remi Bloston

Akonáhle bola pornografia nielen jemnej¹ia, ale aj oveµa »a¾¹ia na prístup. V súèasnej dobe je len pár kliknutí my¹ou, potvrdenie za¹krtnutím príslu¹ného políèka a väè¹ina z nich získa prístup ku v¹etkým vá¾nym, násilné pornografia, erotické príbehy, fotky alebo nemorálne. Body sú vytlaèené informaèné letáky, ktoré sprevádzajú filmy na DVD. Dokonca aj reklamy obsahujú výraznú sexuálnu vrstvu, ktorá sa pre závislých urèite vzdáva.

Keï sa "zábava" zmení na závislos»? Prvým krokom je fascinácia pornografie a veµké vzru¹enie o sledovanom materiáli. Neskôr závislý zámerne zaène hµada» materiály, ktoré ho ovplyvòujú. Existuje rastúci pocit, ¾e aj keï moderné lieèenie mô¾e by» vzru¹ené. Preto, ako hovorí, pre niektoré, alebo one-time zaène nasta» ¾iadna reakcia na podnety, a preto stretnú» s hµadaním viac a viac obsahu. Ïal¹ím stavom je prechod na¹ich mo¾ností k výberu materiálu; dosahujúc pre tých, èo boli nechutné. V najnároènej¹ích prípadoch to robí tak, aby skutoène realizoval obsah, ktorý je videný, a zaèína by» ¹kodlivé alebo nemo¾né.

Akcia v oblasti pornografie je veµmi zlo¾itá. Takáto závislos» èasto spôsobuje veµké obavy nielen z finanèného hµadiska, ale aj pri vytváraní vz»ahov medzi µuïmi. Fyzické obrazy sú zvyèajne nedostatkom vzru¹enia v konkrétnom ¾ivote so zaujímavou osobou. Partner prestáva by» dostatoène stimulujúci pre èloveka. U ¾ien mô¾u vstúpi» do anestézie intímneho prostredia.

Práve zastavenie sledovania pornografického materiálu pri lieèbe nemusí by» dostatoèné. Je jednoduché pomôc» terapeutovi, ktorý vám pomô¾e pochopi», preèo sa dostali do ¹týlu, aké problémy sa sna¾íme vzájomne odstráni». Taktie¾ nájdite "náhradnú závislos»", ktorá vám umo¾ní trávi» voµný èas.