Model programu excel 2007

Program Enova má mnoho modulov, ktoré mô¾u by» funkèné v znaèke alebo kancelárii v mnohých prvkoch jej hrania. Modul HR a mzdové úètovníctvo pomáha pri zaznamenávaní údajov z oblasti µudských zdrojov, výpoètu miezd, daní, príspevkov na sociálne zabezpeèenie atï. Poskytuje komplexné slu¾by podpory zamestnancov. Práve sa aktualizuje na platné predpisy v Poµsku. To znamená transparentné a hladké grafické rozhranie, existujú tie, ktoré sú plne kompatibilné s MS Office.

FlyBraFlyBra Dokonalá cesta k väčšej veľkosti prsníka

Modul daòovej knihy je v¹ak zodpovedný za riadenie spoloènosti v úlohách dokumentácie, úètovníctva a tvorby dôle¾itých a starých správ. Práve s jeho pripomienkami sa zachovávajú v¹etky vyhlásenia, osady a záznamy KPIR. Uµahèuje registráciu zúètovania v cudzej mene automatickým výpoètom kurzových rozdielov.Kniha inventára umo¾òuje príjemcom registrova» udalosti spojené s trvalými metódami. Modul je k dispozícii na evidenciu nehmotného majetku a vybavenia. Je mo¾né vykona» konkrétny harmonogram udalostí, ktoré súvisia so súèasnou lieèbou. Modul mô¾ete pracova» v bezplatnom úètovnom roku.Modul Faktúra pomáha pri vydávaní obchodných dokladov a pri vytváraní cenníkov a získavaní poznatkov o klientoch spoloènosti. Aplikácia Handel pomáha svojim pou¾ívateµom vydáva» nákupné doklady, predajné doklady, uchováva» záznamy objednávok a skladova».Veµmi dôle¾itým modulom je CRM (Customer Relations Management. Vidí údaje o klientoch, ale umo¾òuje aj slu¾bu prenájmu a slu¾by. Aplikácia Obchodná kniha slú¾i na vysielanie, dokumentovanie a implementáciu iných typov správ. Nástroj preto výrazne zlep¹uje ka¾dodennú prácu úètovníkov.Posledným modulom programu Enova - Podnikové delegácie je podporova» slu¾bu a poèíta» interné a zahranièné delegácie. Do veµkej miery pomáha spoloènosti v tejto oblasti. Cenník Enova je vhodný pre v¹etky spoloènosti. Faktory zohµadnené veµkos»ou spoloènosti a výberom modulov. Je mo¾né získa» tri verzie: strieborné, príjemné a platinové.