Nakup auta ako komodity a registracie

Pri rozhodovaní o kúpe auta by sme mali premý¹µa» v poète èísel, alebo budeme hµada» ideálny ¹tandard pre seba v predajni automobilov, alebo ponúkneme províziu. Obe rie¹enia sú ich slabými stránkami a hodnotami a ktorá z nich bude pre nás pokojnej¹ia, tie¾ závisí od ich súkromných preferencií finanènej slobody. Najväè¹ou hodnotou ojazdených áut a nevýhodou nových je ich cena. Vïaka skutoènosti, ¾e sú prístupnej¹ie ako autá priamo z obývaèky, príli¹ veµa z nich mô¾eme kúpi» model aj vy¹¹ou triedou. Hodnota auta od salónu okam¾ite zaène klesa». Po roku sa zní¾i o pribli¾ne 30 percent a po troch rokoch budeme môc» minú» len 40 a¾ 50 percent z kúpnej ceny. Zní¾enie cien je obzvlá¹» skvelé v úspechu veµmi dôle¾itých áut, ktoré sa pou¾ívajú ako luxusné dobro. Preto si najviac mô¾ete kúpi» trojroèné auto. Z normy nie sú nadmerne vyu¾ívané a ich cena v kontakte so skutoènými výhodami a vzhµadom vozidla je najúèinnej¹ia. Nákup starého auta (napriek tomu, ¾e sú niekedy lacné, mô¾e odhali» smrteµné rozhodnutie. Po prvé, výdavky na zmenu mô¾u by» v koneènom dôsledku príjemnej¹ie ako jedno auto. Po druhé, mô¾eme by» obe»ou podvodníka, ktorý z nás skrýva rozlièné rozhodnutia a jedineèné skutoènosti, ako dôkaz pokroku.

Výhodou nových vozidiel je, ¾e máme mo¾nos» vybra» si vybavenie a farbu. Dokonca aj tie najmen¹ie detaily mô¾u by» vybrané pre miestne zále¾itosti a záujmy. Nákup auta s inou rukou v skutoènosti neumo¾òuje vybra» si dostatoène ¹iroký, aby ste oklamali takmer dôle¾ité úlohy. ©iroká ponuka salónov je schopná splni» oèakávania aj tých najnároènej¹ích vodièov. Auto zakúpené v salóne má záruku, èo je naozaj výhodou, ale je spojené s ostatnými nákladmi. Sme povinní financova» opravy vyplývajúce z be¾nej prevádzky a aby sme nestratili toto vyhlásenie, musíme pracova» v autorizovaných salónoch, kde sú drah¹ie. Nákup auta je operácia, poèas ktorej chceme nies» nielen svoju hodnotu, ale aj potenciálne náklady, ktoré sa zaväzuje pou¾íva». Pri kúpe auta v salóne garantujeme, ¾e nebudeme pou¾íva», pokiaµ ide o jeho vzhµad, a stratí veµmi µahko cenu, tak¾e akýkoµvek predaj bude pre nás nepriaznivý. Ak prijmeme riskantné rozhodnutie týkajúce sa obratu ojazdeného vozidla, mô¾e sa odhali» ako studòa bez dna a peniaze, ktoré sú jej odovzdané, sa zdajú by» pomerne zbytoèné ako investované. Potom by ste mali ma» dobrý pohµad na svoj tvar a správanie s akýmkoµvek podozrením pre osobu, od ktorej ste ho kúpili. Stojí to za preukázanú províziu, ktorá bude krásnym názorom. Je to pre nás posledná záruka, ¾e sa nestaneme obe»ou podvodníka. Mali by ste starostlivo zhodnoti» svoju finanènú cestu. Nový, aj keï pou¾ívaný, automobil je umiestnený s najrozumnej¹ou mo¾nos»ou, aj keï je to ¹pecifická potreba, ktorú pova¾ujeme za najkraj¹ie rie¹enie pre nás.