Nebezpeeenstvo po iaru chomikuj

Vo veµa odvetviach priemyslu je veµa intenzívnej hrozby po¾iaru. Hovorím tu nielen o práci s palivom, energiou, farbou, ale aj o produkcii cukru alebo múky. Látky, ktoré sa mô¾u hra» v otázkach pary, plynov, tekutín, vlákien alebo aerosólov samotných, integrovaných do vzduchu alebo dokonca s rôznymi látkami veµmi príjemným spôsobom, si mô¾u rozpráva» a zaèa» s výbu¹nými látkami.

Preto existuje veµa právnych aktov, ktorých hlavným cieµom je zabráni» po¾iarom. Tu sa predov¹etkým hovorím o nariadení ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v súvislosti s minimálnymi po¾iadavkami týkajúcimi sa bezpeènosti a hygieny práce súvisiacimi s mo¾nos»ou vzniku výbu¹nej atmosféry v pracovnom prostredí. Tento právny akt je zameraný predov¹etkým na zabránenie vzniku výbu¹nej atmosféry. Okrem toho zva¾uje plán na zabránenie vznietenia a zní¾enie výbu¹ného efektu.Systémy odolné voèi výbuchu, t.j. celý systém odolný voèi výbuchu, obsahuje veµa prvkov. Pri diskusii o povinnostiach v diskutovanom systéme by sa mala spomenú» najmä ka¾dá z membrán na úµavu od výbuchu, systémy na potlaèenie výbuchu a metódy izolácie výbuchom.Membrány sú zariadenia, ktoré chránia priemyselné zariadenia. Ich predmetom je obrana ka¾dého filtra, mlyna, nádr¾e, triedièa, drvièa alebo týchto cyklónov.Na druhej strane systémy na potlaèenie výbuchu dosahujú na odstránenie tvorby vysokých tlakov v poradí výbuchu. Systém tlmenia tvorí predov¹etkým ka¾dý optický a tlakový senzor, ovládacie panely, valce HRD a nerezové dýzy.Systém izolácie výbuchom je metóda, ktorej prioritným cieµom je predov¹etkým minimalizácia úèinkov výbuchu. Hovoríme o takých nástrojoch, ako sú spätné ventily, rýchloèinné skrutky, výbu¹né komíny a vysokorýchlostné ventily.Malo by sa pamäta» na to, ¾e systémy odolné voèi výbuchu sú to isté po¾iadavky na ochranu zdravia a bezpeènosti.