Nebezpeenych latok a chemickych zmesi

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynu a kvapaliny sú v mnohých prípadoch dokonale rozpoznateµné a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti v priebehu výroby, je preto celkom príjemná. Situácia sa stáva oveµa zlo¾itej¹ou v prípade pohybu, skladovania alebo spracovania sypkých materiálov. V prípade nehôd na zdanlivo ne¹kodných látkach, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokument v kon¹trukcii prachu, je nebezpeèenstvo veµkého výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávacie zariadenia sa pou¾ívajú na o¹etrenie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. V tom èase ide o udr¾anie hygieny na pracovisku a táto ochrana pracovníkov a organizácií a nástrojov proti nièivému vplyvu prachu vrátane rizika sekundárnych výbuchov. Ka¾dá spoloènos», ktorá vyrába priemyselné in¹talácie, musí vykona» in¹taláciu v súlade s dôle¾itými normami stanovenými v smernici v zariadení.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a ¾ivota ¾ien chodiacich v byte pred nepriaznivými úèinkami prachu.- ochrana strojov a nástrojov proti po¹kodeniu výrobku pra¹ným ru¹ením,- ochrana stavby a ¾eny, ktoré napí¹u pracovné miesta proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

https://papi-sp.eu/sk/

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Udalos» mô¾e vies» k znièeniu jednotky na odstraòovanie odpadu, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny klasifikované do skupiny zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, hlavnou dôle¾itos»ou zariadenia centrálneho vysávaèa je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu elimináciou takzvaných zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» protipo¾iarnych a po¾iarnych jednotiek, zvy¹ok umo¾òuje zní¾i» výdavky spojené so zodpovedajúcou in¹taláciou procesu s po¾iadavkami smernice ATEX. Preto treba poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.