Obsluha pokladne v abke

Ak ste majiteµom akéhokoµvek zariadenia alebo stravovacieho zariadenia, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» zákazníckej slu¾by je osamelou najdôle¾itej¹ími výzvami, ktoré musíte splni». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy nehádali, ¾e veµký vplyv na tento atribút má nielen rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie objednávky na objednávku a podanie na pokladni.

https://funga24.eu/sk/Fungalor - Pozrite sa, aké µahké je zbavi» sa noh a nechtov na nohách!

Ak je vá¹ dom vybavený zastaralými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaranými pokladòami, posledný prvok výrazne predl¾uje dobu zákazníckeho servisu, èo presne naplòuje jeho spokojnos» alebo jeho spätné získavanie zo slu¾ieb, ktoré poskytujete!Pre svadbu na trhu je èoraz viac vybavenia a odvetvie stravovania mô¾e ma» e¹te viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo rie¹ia situáciu ponúkaných slu¾ieb! A teraz, s takouto misiou, ktorá nám pomáha zlep¹i» kvalitu stravovacích slu¾ieb na súbore, pomáhame. Ponúkame Vám jeden z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - program Gastro Pos Demo.Jeho vykoris»ovanie je nielen veµmi intuitívne, ale je taktie¾ deliriovo podobné aktivite na starých fi¹kálnych pokladniach, tak¾e zamestnanci nebudú ma» väè¹ie problémy s adaptáciou na moderné rie¹enia! Okrem toho celý program funguje hmatovým spôsobom a poskytuje praktický a predov¹etkým oveµa väè¹í výber objednávok. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e nastáva zadaním kódu priaznivého pre konkrétneho zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je urèite "musí ma»", ak chce by» prítomný v zákazníckom servise na najvy¹¹ej úrovni svetovej úrovne! Gastro Pos sa pou¾íva a oceòuje v mnohých renomovaných gastronomických zariadeniach a drahých baroch! Nenechajte sa prekvapi», preto len chvíµku dlh¹ie a urobte va¹u re¹tauráciu na vy¹¹ej úrovni!