Odbornej praxe

Nápoje z najèastej¹ie volených povolaní sú súdnym prekladateµom v Krakove, ktorý umo¾òuje tvorbu ¹túdií, vïaka ktorým je dôle¾ité sta» sa ¹tudentom.Súdnym prekladateµom je osoba, ktorá sa zaoberá najmä úradnými prekladmi, ako aj prekladom písomností alebo spisov týkajúcich sa overovania prepisov cudzích jazykov. Urèite hrá pre súkromné osoby a navy¹e pre potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokurátori atï.

Samotná krása, ktorá budete musie» cestova» získa» titul súdnym prekladateµom, nie je jasné. Základnou po¾iadavkou je akcia z kritérií, ktoré majú poµské ¹tátne obèianstvo alebo obèianstvo nápoj z koncov èlenských ¹tátov EÚ, aby poskytli dôkaz o èistý trestný register, a dokonca aj znalosti poµského jazyka. Sam Polish skú¹ka prijatá pred skú¹obnej komisie pod zá¹titou ministra spravodlivosti, sa zameriava na dve skupiny, tj. Písomný preklad a preklad. Prvý kontroluje schopnos» preklada» z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Kým ústnej skú¹ky kandidáti musia èeli» po sebe idúce preklad a preklad dohµadu. Jediným pozitívnym kreditnej oboch strán skú¹ky sa chystá stava» povolania a je súèas»ou z kandidátov na zozname súdnych prekladateµov po predlo¾ení ministra spravodlivosti príslu¹ných sµubov hovorí o zodpovednosti, ktorá pochádza z plnenia úloh profesie, rovnako ako po¾adovaných v dôkladnosti, nestrannosti a bezúhonnosti, ako aj povinnos» udr¾iava» ¹tátne tajomstvo.

Súdnym prekladateµom by mali by» predov¹etkým dokumenty, ktoré mali by» aplikované v úradných zmysloch v súèasných krokoch narodenia, sobá¹a, úmrtia, ¹kolských osvedèení, notárskych listín, súdnych príkazov, plnomocenstva, finanèných správ, osvedèení, diplomov, zmlúv.