Podnikateua a zamestnavateua

Ak sa podnikateµ rozhodne sta» sa platiteµom DPH, bude nútený nain¹talova» ostrú pokladòu v jeho mene. Najèastej¹ie tento prístup umo¾òuje, aby ste pri výpoète daòového titulu zná¹ali ni¾¹ie náklady, a preto má mnoho podnikateµov k dispozícii túto mo¾nos». Mal by v¹ak dba» na to, aby finanèný trezor bol rovnaký elektronický prístroj ako v¹etky ostatné. Mô¾e sa z èasu na èas vráti» k novým chybám alebo dokonca k dôle¾itej¹ím poruchám.

Predov¹etkým budú existova» také formy, keï podnikateµ chce u¹etri» a investova» napríklad do pou¾ívanej daòovej registraènej pokladnice. Dokonca aj v prípade, ¾e bude v¾dy zaruèené, musíte poèka» s posledným, ¾e sa mô¾e preru¹i» skôr, ako ten, ktorý práve uvoµnil výrobca. Z tohto dôvodu stojí za to zisti», ktoré kasína majú medzi pou¾ívateµmi pozitívnu reputáciu a oèakávania, aby ste zaruèili, ¾e nebudete musie» vykona» technickú prehliadku skôr, ne¾ si ¾eláte.

Takisto nie je dôle¾ité zabudnú», ¾e jedno pou¾itie pokladnice mô¾e prispie» k neúspechu. K tomu dôjde, keï je pamä»ový modul príli¹ za»a¾ený. V takejto situácii mô¾e ma» jedlo rôzne názvy produktov, ne¾ tie, ktoré by sa mali objavi» po odvolaní urèitého kódu. Ak nastane takáto situácia, musí podnikateµ oznámi» túto fázu práce daòovému úradu. ©»astná osoba v takejto situácii v¹ak mô¾e by» majiteµom spoloènosti, ktorá sa rozhodla investova» do dodatoènej pokladnice. Je to preto, ¾e keï sa základný nástroj rozpadne a musíte ho nahlási» príslu¹nému úradu, je v¹ak dôle¾ité pokraèova» v predaji a záznamoch prostredníctvom pokladnice.

Ak investor nemá dodatoèné zariadenie, je nútený doèasne pozastavi» prevádzku a¾ do opravy pokladne. Prvok je fakt, keï je faktúra namontovaná aj v názve. Ako sa uká¾e, ¾e zlyhanie nemo¾no odstráni», potom by sa pred pou¾itím mali preèíta» údaje uvoµnené v pamäti. Iba potom mô¾ete urèi» nákup nového zariadenia alebo zru¹enie predaja prostredníctvom pokladnice.