Poeitaeova a fi kalna tlaeiareo

Chcete rozvíja» firmu? Chcete sa uèi» a vy¾adova» nové nástroje? Pamätajte si, ¾e nechcete by» v problémoch s daòovým úradom, dávajte pozor na to, aké zariadenie zakúpite. Musíte vedie», ¾e pri nákupe fi¹kálnych tlaèiarní vy¾adujú ¹pecifické po¾iadavky, bez nich mô¾ete obsahova» veµké problémy.

Veµa nových podnikateµov skúma, kde kúpi» fi¹kálnu tlaèiareò lep¹ie. Je to naozaj dobré u¹etri» nejaké peniaze a kúpi» online alebo v stacionárnom obchode. Dokonale vieme, ¾e ak chceme u¹etri» veµa peòazí, mô¾eme sa vystavi» hlb¹ím kurzom a problémom, ak na¹a tlaèiareò nespåòa po¾iadavky. Pamätajte, ¾e pri hµadaní fi¹kálnej tlaèiarne mô¾ete nájs» veµa firiem, ale potvrdi», èi ponúkané tlaèiarne budú spåòa» va¹e po¾iadavky. Nezabudnite kúpi» kraków fiskálne tlaèiarne od autorizovaných distribútorov. Tak, aby som mohol urobi» predajné miesto súèasne poskytova» slu¾by v prípade zlyhania zariadenia.

Pre legálne vedenie vízie na fi¹kálnej tlaèiarni musíte spåòa» dodatoèné podmienky:

Musí by» vyzdobený v:- finanèný modul a fi¹kálna pamä» vlo¾ená do súètu, nemô¾e by» prítomná v pamäti v hodnote centrálneho systému,- tlaèiareò príjmu,- dve zobrazenia zabezpeèujúce kon¹tantné èítanie.

Musí ma» fi¹kálnu pamä», èo je urèité zariadenie v nej umiestnené. Chce by» stelesnený v hniezde vybudovanom s trvalou hmotou. Fond musí zaznamenáva» do pamäte minimálne 1830 finanèných výkazov za deò, 200 núdzových nulovaní pamäte, 30 mo¾ností zmeny vý¹ky daní. Nevyhnutným prvkom je signalizácia dokonèenia poèas nahrávania. Musia existova» záruky, ktoré zabránia vymazaniu záznamov uzavretých v záznamoch pamäte. Ka¾dá fi¹kálna pokladnica by mala by» poistená olovenou peèa»ou, aby som bola lacná, ak by bola poru¹ená. Sie»ová batéria, sie»ová batéria, batéria alebo nabíjateµné batérie musia akceptova» aspoò 200 potvrdení na výtlaèok po dobu dvoch dní bez potreby sie»ového napájania. Jeho forma sa musí upravi» tak, aby nemohla hovori» o nesprávnom zapoèítaní obratu a vý¹ke splatnej dane.