Poeitaeovy program pre obchodne spoloenosti

Symfónny program zaèína obchodova» na predaj. Najèastej¹ie ide o malé a stredné podniky. Program zastaví a úplné záznamy inventára. Kúpi» pre stavebné dokumenty: predaj, sklad, nákup a platbu. Program je spojený s tlaèiaròami, registraènými pokladòami a èiarovými kódmi.

Najdôle¾itej¹ie vlastnosti programuProgram sa hrá v dvoch skupinách: predaj (bez podpory skladov, predaj so skladom (má skladovú podporu. Softvér podporuje hotovostné a bezhotovostné platby a navy¹e pracuje s bankami. Symfonia trade sa pou¾íva v novom spôsobe obchodných a servisných spoloèností. Softvér umo¾ní prevádzku grafických súborov. Vïaka plánu si mô¾eme v¹imnú» spôsob a dátum platby, predajnú cenu, sumu zliav, vý¹ku pô¾ièky. Symfonia handel poskytuje kompletné slu¾by pre komerèné, skladové a pokladnièné doklady. Program spolupracuje s programom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. Svojím tipom mô¾eme poskytova» správy, periodické vyhlásenia, kontrolu rotácie a delikvenciu dodávok.

Program umo¾ní dobrú inventarizáciu. Funkcia zrýchleného vydávania dokladov a súvisiacich dokumentov je tie¾ u¾itoèná. Softvér uµahèuje knihu s databázou dodávateµov. Èlovek dúfa, ¾e vytvorí a upraví databázu dodávateµov. Okrem iného je mo¾né vyhµadáva» zákazníkov po¹tové smerovacie èíslo, názov spoloènosti. Aplikácia podporuje mnoho èasopisov. Symfónia je jednoduché rozhranie (vyzerá pekne a umo¾òuje aj jednoduché pou¾ívanie. Vïaka tejto funkcii je systém rýchly a úsporný. Symfónny obchodný program bude pravdepodobne akceptovaný v spoloènostiach, ktoré nie sú novými poèítaèovými zariadeniami. Veµkou výhodou obchodného programu Symfonia je rýchle uèenie sa systému. Program nevy¾aduje ¹pecializované cvièenia a náklady.