Pokladnice a fakturu

Obstaranie v¹etkých zmlúv na finanènú èiastku je v poµskej - nielen poµskej - právnej & nbsp; clo. Ka¾dá, dokonca aj najmen¹ia transakcia, musí by» zaplatená za daòovú sumu, preto¾e vy¾aduje zaplatenie DPH.

Keï si kúpime pokladnicu pre va¹u firmu, tento nákup je predmetom ¹peciálnej slu¾by, ktorá obsahuje úèel pou¾itia zále¾itostí na¹ej pokladne. Fiskálne registraèné pokladne v Krakove sú pozíciou, v ktorej si mô¾ete kúpi» akékoµvek fi¹kálne zariadenie, ktoré najviac vyhovuje konkrétnemu odvetviu. & nbsp; Sú to zamestnanci obchodného centra & nbsp; a webových stránok, ktorí majú právo na zmenu sumy DPH naprogramovanej na pokladni, keï existujú príslu¹né predpisy, podµa ktorých sa vý¹ka dane zmení. Len oprávnená slu¾ba mô¾e vykona» v¹etky opravy v pokladniènej oblasti.

Pokladnica je len be¾ným vybavením, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a ka¾dý, kto vykonáva obchodnú alebo servisnú èinnos» a je schopný hotovosti, musí pozna» pravidlá prevádzky so zlými hotovos»ami. Po¹kodená registraèná pokladòa musí by» èo najskôr opravená bez zmyslu pre posledný, èo je faktor po¹kodenia, a tie¾ to, ako táto ¹koda ovplyvòuje ïal¹ie fungovanie obchodu. Napríklad, tlaèiareò je nesprávna, tak¾e na dokladoch mô¾e by» uvedený iba fragment textu. Neúplné potvrdenie mô¾e by» pravdepodobne dôvodom, preèo daòový úrad vydal mandát pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Preto ak uvidíme len po¹kodenie pokladnice, nemali by sme ju opravi» na vlastnú päs». Po¹kodené peniaze by mali by» doèasne vylúèení z výkladných èinností a èerpa» z iných aktívnych peòazí, av skutoènosti jeho neprítomnos» - budú musie» zatvori» obchod, kým opravi» systém. Vzhµadom k tomu, ¾e zlyhanie pokladnice pojme prácu celého skladu, peòa¾né slu¾by pracova» oveµa µahké a pokúsi» sa odstráni» závady v pravidelných intervaloch, alebo v najbli¾¹om mo¾nom èase. Tak¾e keï zistí závady v prevádzke hotovosti, nemô¾eme pou¾i» na opravu poµský rúk - výzva na prevádzku a zaisti» príchod servisným technikom, a to buï samostatne nosi» hotovos» do bytu servisu, samozrejme po vypnutí zabezpeèenia tie¾. Tento postup by sa malo uskutoèni» èo najskôr, aby závady boli opravené, a aby bolo mo¾né èerpa» z práce pokladòu.