Pokladniena pokladoa alebo mo e by pou ita

Priateµ zo spoloènosti priateµa varuje, ¾e jeho pou¾itá pokladòa je v zlatej triede a ponúka predaj hotovosti za polovicu ceny? Nevzdáme sa, ¾e si vyberieme zrejmé úspory. Musíme prida» náklady na výmenu finanènej pamäte do obehu peòazí, s ktorými sa zaobchádza, a èas strávený na urovnanie vecí v USA. Súèasne nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, ktorý má a¾ 90%!

Je typické, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» èo najviac a urobi» veµmi u¾itoènú transakciu. Na¹a kancelária je udr¾iavaná a ponúkame stále viac práce alebo slu¾by maloobchodným zákazníkom. V istom èase je potrebné kúpi» a zaregistrova» pokladnicu. Náklady na toto zariadenie nás mô¾u tro¹ku vystra¹i», èo je dôle¾itá cesta k hµadaniu lacnej¹ích rie¹ení. Kolega z prostredia nám dáva, ¾e jeho pou¾itá pokladòa je celkom funkèná aj preto, ¾e ju mô¾eme preda» za malú cenu? A mo¾no nájdeme pou¾ité kaskády vo výstavbe? Takéto návrhy sú veµmi atraktívne. Predtým, ne¾ sa rozhodneme kúpi» pou¾itú pokladòu, vypoèítajte celkové kurzy a zamyslite sa nad tým, alebo sa táto mo¾nos» naozaj vyplatí.

Lacnej¹ie, ale v¾dy drah¹ieV prvom rade musíme vedie», ¾e pou¾itá pokladnica bola napísaná v názve ¹tátnej pokladnice pre ïal¹iu jednotku. Spolu so správnymi predpismi nemô¾eme ma» takúto sumu od známej spoloènosti. Ak by sme to vytvorili, povedali by to daòový trestný èin. Viac vzhµadom na predpisy nemô¾eme zariadenie získa» priamo od kolegu - v takýchto zmluvách musí by» sprostredkovaná servisná jednotka výrobcu. Fiskálna pokladòa, ktorú pou¾ívajú µudia, vy¾aduje, aby ju posledný pou¾ívateµ zru¹il. Spolu s pokrmom musí predávajúci poskytnú» správu od daòového úradu, v nasledujúcom prípade nemô¾eme robi» niè s najbli¾¹ou pokladòou. Iba po preukázaní príslu¹ných dokumentov mô¾e servisný technik výrobcu vymieòa» finanèný modul a vykáza» pokladòu za druhú èas».

Preto si kúpite na¹u prvú pokladòu od autorizovaných predajcov. Také byty ako krakowské pokladne ponúkajú nielen veµký výber fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.