Pokladnieny doklad

Písomnú fiskálnu letenku er-a285p by mal poskytnú» ka¾dý, kto vykonáva svoju podnikateµskú èinnos» a ich vplyv presahoval hraniènú hodnotu zavedenú Ministerstvom financií. Je to osoba zodpovedná za písanie ka¾dého výrobku predávaného pomocou pokladnice. Toto nenápadné elektronické zariadenie je primárne pre nákupný register a sumy dane (teplej a DPH splatné z maloobchodného predaja výrobkov. Fiskálna pokladòa je základom pre poèítanie so ¹tátnou pokladnicou.

Aké peniaze sa rozhodnú?Na trhu existuje niekoµko typov registraèných pokladníc, medzi ktoré patria pokladnièné registraèné pokladne, pokladnièné pokladne, jednokomorové pokladne, systémové alebo ¹pecializované registraèné pokladne. Ka¾dý z nich plánuje svoj vlastný význam a napr. Fondy na ¹peciálne úèely sa nachádzajú okrem iného v lekáròach, taxíkoch, autobusoch alebo re¹tauráciách.

V tejto èinnosti chceme predov¹etkým priblí¾i» výhody POS pokladnice. Zaèneme tým, ¾e vysvetlíme, èo je pokladòa POS. POS hotovosti alebo EPOS z elektronického predajného miesta v angliètine, èo znamená elektronický predajný systém. Zvyèajne ide o pokladnice pri výbere daòovej tlaèiarne. Veµmi èasto sa stáva, ¾e je jednoducho poèítaè vybavený: monitorom, klávesnicou, èítaèkou èiarového kódu, displejom pre kupujúceho a èitateµom zmluvy o úvere.

Atlant gel

výhodyVýhody POS pokladnice sú predov¹etkým fakt, ¾e ich poèet a ¹týl, ktoré existujú voµne kombinované vzhµadom na to, èo sú po¾iadavky daného obchodu. Ïal¹ou výhodou je, ¾e len fiskálna tlaèiareò podlieha schváleniu a musí ju opravi» slu¾ba. Zvy¹ok pokladnièných prvkov, ktoré tvoria ka¾dý poèet vymenených a obsluhovaných prvou slu¾bou. Uvedením výhod POS registraèných pokladníc nie je mo¾né spomenú», ¾e softvér pre posledný typ pokladne, ktorý ¾il voµne vyvinutý a revidovaný pre zále¾itosti obchodu. Treba tie¾ spomenú», ¾e takéto pokladne sú vybavené pevnými diskami, ktoré sú ulo¾ené a ulo¾ené a ulo¾ené do pamäti dlhú dobu, akýkoµvek poèet uskutoènených transakcií (informácie o vydaných dokladoch mô¾u by» chránené aj niekoµko rokov!. Nakoniec je potrebné spomenú», ¾e registraèné pokladne sú jednoduché a veµmi µahko pou¾iteµné.