Pokladnieny servis

Viac ako jeden podnikateµ, povinný kúpi» pokladòu, si kladie otázku, ktoré vybavenie si vyberiete. Na trhu sú viditeµné rôzne typy pokladníc. Pochybnosti sa stále vz»ahujú na to, aké parametre by sa mali zvá¾i», aby sa výber ukázal ako najvhodnej¹í.Rad¹ej nie je ís» nakupova» na nákupy, preto¾e niè neviete o pokladni. Na silu webových stránok si mô¾ete preèíta» o spôsoboch, akými ich dajú aj pokladne.

Typy pokladníkovZariadenia, ktoré sú vhodné na predaj, ponúkajú rôzne mo¾nosti, ale ich charakter to chce, alebo sa musíme vzda» registraènej pokladnice Erc alebo POS. Nové sú oveµa ¹pecializovanej¹ie a predávajú oveµa viac pracovných miest, ako potrebujú niektoré skupiny podnikateµov, keï potrebujú dôkaz lekári, kaderníèky alebo taxikári. Tu lep¹ie rozhodnutie je kúpi» prenosný pokladòa, a jeden-miesto èasu. Poèas náv¹tevy v závode stojí za to venova» pozornos» pridania viac ako samotný typ zariadenia. To je dôvod, preèo pre mnohé ¾eny je výber pokladne problémom. Ide o niekoµko parametrov, ktoré chcú roli daného podnikateµa a mysle.

Skladovanie príjmovUrèite by mal premý¹µa» o tom, ako uchováva» kópie potvrdení. K dispozícii sú dve mo¾nosti: tradièné vkladanie papiera alebo elektronická pamä»ová karta. Podnikatelia sú èoraz viac ochotní vyu¾i» túto mo¾nos». Posterové daòové registraèné pokladne umo¾òujú príjem potvrdenia o zmluve o skladovaní, spravidla zvyèajne pou¾ívajú v zmluve efektívnej¹ie batérie. Keï vyèerpá elektrina, umo¾òujú tlaèi» oveµa väè¹ie mno¾stvo príjmov ako star¹ie modely. Predtým, ne¾ majiteµ firmy kúpi fi¹kálnu pokladnicu, mal by premý¹µa» o zariadeniach, s ktorými sa chystá spoji». Nie v¹etky registraèné pokladne ponúkajú mo¾nos» pripojenia èítaèky k poèítaèu, tj stupnice. Dôle¾itým kritériom je aj poèet príjmov, ktoré má ka¾dý deò tlaèi» nástroj. Registraèné pokladnice sú tie¾ rozdelené na poèet kódexov, ktoré sú ulo¾ené v byte. Výber pokladne musí by» preto tie¾ prispôsobený veµkosti tovarov alebo slu¾ieb, keï prvý zákazník.