Polyglot osvieneim

https://halu-p.eu/sk/

Teraz uvádzame pár slov o samotnom procese prekladu, ktorý nie je najlep¹í, preto¾e je »a¾ké zvá¾i» nieèo, èo je dlho in¹tinktívne a nie spä» vedomé. Keï je prekladateµ konfrontovaný s voµbou pou¾itia slova, nie je príle¾itos» zvola» osobitnú komisiu, ktorá mu pomô¾e získa» to správne slovo, nemô¾e sa pokúsi» by» prítomný v postavení len prekladov, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré bude preòho vá¾nej¹ie. Povedzte si o konkrétnych zále¾itostiach a vyberte si to, èo to vyzerá. Takýto návrh je v¹ak zjavne in¹tinktívny. In¹titút tlmoèníka je zalo¾ený na informáciách a skúsenostiach, ktoré sa vyvíjajú u¾ niekoµko rokov. Vyskytuje sa vïaka samotnej literárnej skúsenosti - ide o také málo zále¾itostí, ako je èítanie kníh pred spaním alebo písanie esejí. Práca s písomným slovom organizovaným celým bytom je veµmi dôle¾itá pri rozvíjaní citlivosti na záväzky a jednoduchosti pri ich správnom výbere. Samotný proces fyzického prekladu je pre ka¾dého prekladateµa odli¹ný, tak¾e zále¾í na va¹ich preferenciách. Takýto kni¾ný proces zahàòa tri fázy:Je dôle¾ité analyzova» zdrojový text - prekladateµ sa musí nauèi» veµa o texte, ktorý prekladá. V súèasnom procese kladieme dôraz na »a¾ké slová, ktoré sa nachádzajú v slovníku, èítame text druhýkrát.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Táto fáza je veµmi èasto o náèrte prekladu, èo sa vykonáva v druhej èasti tohto kroku. Prvé vykonané opravy sa týkajú gramatiky a jazykovej korektnosti, potom sa stará o to, ¾e cieµový text je ka¾dou súèas»ou pôvodného textu a ¾e preklad znel ako najprirodzenej¹í a vhodnej¹í, keï je dodatoèný.Tretia a nová sezóna kontroluje preklad a kontroluje riadne vykonávanie v¹etkých fáz druhej etapy.Ka¾dý by mal v¹ak prispôsobi» proces blízkym záujmom, aby získali najvhodnej¹í výsledok.