Pravne preklady online

Mini-Market Insoft je program pokladne pripravený pre obchody, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky personálne aktivity v závodoch sú zamerané na spotrebiteµský servis a predaj, prièom ostatné èinnosti sú automatizované a redukované. Obchod softvér PC-Market Insoft v základni a Mini-Market Insoft v supermarketoch sú rie¹enia vytvorené s vedou o servis siete vlastných obchodov, alebo budovanie fran¹ízy v tvare veci. V tomto usporiadaní softvér PC-Market plní úlohu hlavného bodu rie¹enia Mini-Market.

Vïaka tomuto formuláru dúfame, ¾e automaticky pou¾ijeme moduly a funkcie PC-Market. Centrálna kancelária siete mô¾e vykonáva» prácu ka¾dého skladu, vykonáva» analýzy a následne rozhodova» o prekládke obchodu s tovarom, správou sortimentu a cenami.

Èo znamená systém Mini-Market Insoft?Systémový panel Mini-Market Insoft mo¾no pou¾i» na dotykových zariadeniach. Produkty mô¾u by» prezentované a ich parametre mô¾u by» pridané, mô¾ete im da» obrázky.

Vïaka zadávaniu zásielok do databázy a kontrole správnosti dodávok v podnikaní pomocou zberateµov u¹etríte veµa èasu.

Podpora pre vernostné systémy, ktoré sú podporované zµavami a problémami. Pravidlá sú plánované centrálne a èítanie karty automaticky schvaµuje pravidlá o zµavách zmlúv.

Systém nakúpi náhµady produktových stavov v reálnom poradí, tak¾e je dôle¾ité rýchlo rozhodnú» o ïal¹om dodaní alebo prevode tovaru medzi obchodmi.

Program Mini-Market Insoft podporuje viacjazyèné schopnosti, ktoré vám umo¾nia zada» jednoduchý systém pre celý obchodný re»azec bez ohµadu na koniec, v ktorom sa nachádzajú.

Mini-Market Insoft správy po celú dobu, vrátane ktoré predajne boli predané, koµko peòazí je vykázaných v súhrnoch vo v¹etkých predajniach, aký zisk získali z predaného tovaru.