Preklad dokumentov v poznani

Smernica atex je rozhodnutím Európskej únie, ktoré sa týka po¾iadaviek, ktoré musia spåòa» výrobky, ktoré sa neskôr pou¾ívajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. Smernica atex zaväzuje ka¾dého výrobcu takéhoto zariadenia, aby dosiahol príslu¹né osvedèenie potvrdzujúce súlad technickej dokumentácie a tvaru zariadenia s prísnymi bezpeènostnými po¾iadavkami, ktoré kladie na výrobky.

Smernica definuje rôzne oznaèenia v závislosti od typu zariadenia alebo systému jeho následného pou¾itia. Dôle¾itým návrhom je urèi» vhodnú klasifikáciu zóny nebezpeèenstva výbuchu. Táto ¹túdia sa týka ¹peciálnej spoloènosti, ktorá je oprávnená vydáva» certifikáty zhody výrobkov s atexom.

Smernica atex tie¾ ¹pecifikuje klasifikácie skupín vhodných zariadení s ochranou proti výbuchu, ktoré sú zodpovedné za ochranu zariadení pred výbuchom, a osôb pred vá¾nymi zraneniami, spolu so stratou na ¾ivote.

Mnohé spoloènosti v Poµsku majú právo preskúma» a za¾i» úèinok a prideli» mu certifikát za spoluprácu s pravidlom atex. Ka¾dý, kto bude musie» kúpi» zariadenie, ktoré chráni pred explóziou alebo je cenný na to, aby sa dostal do zóny, ktorá je v nebezpeèenstve výbuchu, sa musí v prvom rade zamera» na ¹túdiu, èi má výrobok dobrý certifikát kompatibilný s atexom.

Po prvé, ka¾dý, kto vyrába zariadenia urèené na takéto projekty, musí takéto osvedèenie poskytnú», preto¾e je v súlade so smernicou potrebný na predaj takýchto výrobkov. Vïaka pou¾itiu prísnych návrhov a zdravému výberu spoloèností, ktoré budú schopné vykona» neskor¹ie preskúmania, smernica o atexe zaviedla potrebu väè¹ej starostlivosti o výrobok, ktorá sa neskôr bude vykonáva» v oblastiach, ktoré sú osobitne vystavené skutoènostiam spojeným s mo¾nými epidémiami. Musí sa zaruèi», ¾e sa zvý¹i bezpeènos» v pracovnom prostredí, a to isté sa zmení. To má potom len pozitívny vplyv na rozvoj takýchto podnikov, ako aj na zvý¹enie poètu samotných zamestnancov, èo sa premieta do hmatateµných výhod.