Prekladateu jul

Preklady si vyberajú medzi dvoma jazykmi. Je dôle¾ité ich rozdeli» na písomné a ústne.Písomné preklady sa týkajú najmä obsahu písaného textu. Niekedy a texty sú dané hlasom alebo vizuálne.Takýto spôsob prekladu je v tomto období roz¹írený aj s cieµom vyu¾i» rôzne slu¾by, ako napríklad slovník. Tieto dary sa vyznaèujú enormnou presnos»ou a vynikajúcou kvalitou.

Tlmoèenie je tu aj pravidelne, s novými tvárami aj poèas podujatí. Preklad, ale v tejto forme, by sa mal chápa» komplexne. & Nbsp; Ústny preklad mo¾no rozdeli» na simultánne a konsekutívne.Hlavnými sú simultánne preklady, alebo také, ¾e pracujú v úzkej kabíne, cez ktorú je mo¾né vidie» reproduktora. Zariadenie preto nevysiela ¾iadne zvuky. Nesie viac ako priamy vz»ah s prekladateµom. Nemô¾ete tie¾ po¾iada» o opakovanie správy.Súèasný tlmoèník si musí pamäta», ¾e silné reflexy sú silné aj pre stres.Druhou kategóriou je konsekutívne tlmoèenie, èo znamená, ¾e tlmoèník èaká, kým reèník vykoná svoj prejav. Poèas predstavenia pozorne poèúva svojho partnera, èasto tie¾ robí poznámky.Po odchode, alebo v priestore priestoru v reèi, prekladateµ hrá reè v jazyku, ktorý má rád.Konsekutívnu interpretáciu mo¾no pou¾i» na výber najdôle¾itej¹ích údajov a na vyjadrenie kvintesencie danej vety.Takéto preklady sa zvyèajne vykonávajú poèas oficiálnych prejavov politikov,Konsekutívne tlmoèenie sa v súèasnosti èasto premieòa na simultánne tlmoèenie.Dobre vy¹kolený postupný prekladateµ existuje na to, aby vytvoril desa»minútový reè bez preru¹enia. Tlmoèníci be¾ne vyu¾ívajú ¹peciálny systém poznámok zalo¾ený na samostatných symboloch oznaèujúcich kµúèové slová a znaky súdr¾nosti, prízvuku alebo negácie. Nie je dôle¾ité pamäta» si jednotlivé slová, ale dôle¾ité informácie. Umo¾ní vám vytvori» si reèový re»azec.Rozli¹ujeme aj medzi ¹epkávanými prekladmi, stykom a priehµadom a dokonca aj právne alebo právne tlmoèenie. Kategória ¹peciálnych prekladov mô¾e obsahova» znamienko, zdravotné, ústne zameranie pre verejné slu¾by, orálne sprevádzanie.Konsekutívne tlmoèenie je veµmi jednoduchá práca, ktorá vy¾aduje dobré jazykové znalosti a správnu prípravu.Pred zaèatím práce by mal prekladateµ získa» potrebné materiály týkajúce sa oblasti prekladu.