Preklady vtip

Najtypickej¹ím mylná predstava o prácu tlmoèníka je, ¾e tam mô¾e doslovný preklad medzi µubovoµnými dvoma jazykmi, èo je proces preklade príjemná a takmer automatické. Bohu¾iaµ, realita sa prezentujú naopak postupu pri prekladaní takmer v¾dy tie¾ bohatá na napätie, èo je èastý jav neúmyselného zmie¹avanie idiómy a systémov pre pou¾itie oboch jazykov. & Nbsp; Mnoho mladých µudí v jednoduchom povolania prekladateµov zalo¾ených na nesprávnom predpoklade, ¾e ich práca je uznávaná do kategórie vedy a mylne predpokladajú, ¾e ¹tát priame kontakty medzi niektorými slovami a pohyby v rôznych jazykoch. Ïal¹ím omylom je názor, ¾e existuje nejaká forma preklady, ktoré mô¾u by» reprodukované ako v kryptografii.

Práca prekladateµa nezávisí len od nereflexného kódovania a dekódovania medzi zdrojovým a cieµovým jazykom pomocou slovníka ako vedeckej pomôcky, preto¾e èinnos» autora prekladov sa v ¾iadnom prípade podobá funkcii prekladateµa. Niekedy máme èo do èinenia s prekladmi strojov (známymi aj ako automatické alebo poèítaèové preklady, t. J. Texty automaticky prelo¾ené poèítaèovým programom. Hoci technológia prekladateµov stále modernizuje a implementuje nové rie¹enia, potom pochopenie stroja potom nepredstavuje uspokojivú úroveò. Napriek tomu sa ¹pecializovaný softvér na prekladanie pomocou poèítaèa (CAT pou¾íva èoraz èastej¹ie na pomoc prekladateµom prekladateµov.

©pecialisti vo veµkých mestách, ako je Var¹ava, nie je »a¾ké, aj keï dar je komplikovaný miestom, ktoré má veµký preklad vedomostí autora, obrovský záujem a podstatné prípravy. Medzi podstúpi preklad jazyky sú v¹ak interpunkcie a ¹tylistické rozdiely, ktoré stále komplikujú proces prekladu. Medzi jazykovými problémami, ktoré nájde anglický prekladateµ, sa vyznaèuje tzv jazykové interferencie, alebo v bezvedomí kombinujúci prvky pôvodného jazyka a cieµová zdanlivo podobné významy (napr English adjektívum patetický. & nbsp; nie je úbohé, proste úbohé. Niekedy slová vychádzajúce z druhého jazyka zvuku skoro rovnako, ale ich miesto vyzera» úplne inak, tak¾e prekladateµ chce by» ¹kolení nielen èo sa týka jazykovej, ale aj pokiaµ ide o znalosti kultúrneho dedièstva ¹pecifické u¾ívateµské reèi.