Priklady elektrickych nabojov

Úloha je elektrostatický uzemnenie pri zni¾ovaní rizika výbuchu horµavých látok, úèinku elektrostatického iskrou. Najèastej¹ie sa orientuje na dopravu a spracovanie horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie sa mô¾e lí¹i» vo forme. Najpraktickej¹ie a najmenej komplikované modely sú dodávané zo zemniacej svorky aj z kábla. Výkonnej¹ie a technologicky pokroèilej¹ie je ochrana stavu uzemnenia v tele, vïaka ktorému je povolené vyprázdòova» alebo prepravova» výrobok po správnom pripojení uzemnenia.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cisternových vozòov, sudov, takzvaných. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je pravdepodobne ¾i» okrem mie¹ania, èerpania alebo striekania horµavých látok. Elektrické nabíjanie sa vytvára kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré sú v kontakte navzájom. V produkte µahkého a náhleho spojenia so zemou alebo bez nabitého objektu mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný ako iskra.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo veµká explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.