Psychologicke poruchy le iace

V ére e¹te väè¹ieho objemu daných a medzinárodných transakcií alebo korporácií zohrávajú stále dôle¾itej¹iu úlohu v¹etky typy prekladateµov vrátane ¾ien, ktoré prekladajú dokument z jedného jazyka do druhého. Rozli¹ujeme medzi viacerými typmi finanèných alebo právnych prekladov a dokonca aj prekladateµmi, ktorí ich odporúèajú.

Èo sa týka základného typu, tzn. Súdnych prekladov, vykonávajú ich súdni prekladatelia, ktorí sú tie¾ tzv dôveru verejnosti. Preklad tohto typu sa vy¾aduje pri súdnych a procesných dokumentoch, dokladoch o ¹kole, osvedèeniach, dokladoch o osobnom stave, osvedèeniach, ako aj iných suchých a externých dokladoch.

Potom mô¾eme rozlí¹i» ¹pecializované preklady. Pre prekladateµov, ktorí sa na nich zúèastòujú, sa tu bohu¾iaµ vy¾adujú ¹peciálne kompetencie a oficiálne certifikáty. Tím alebo jeden prekladateµ, ktorý pokrýva preklad takýchto správ, by v¹ak mal by» ¹pecialistom alebo mal vedomosti v danom odvetví. Okrem súèasného modelu by takýto tím mal zahàòa» konzultantov a korektorov, ako sú právnici, IT ¹pecialisti alebo in¾inieri.

Preklady mô¾u spravidla fungova» prakticky v ka¾dej rovine ¾ivota. Na to sa v¹ak mô¾ete dozvedie» o niektorých z najpozoruhodnej¹ích z nich, èo je zvyèajne najnároènej¹í dopyt. Existujú preto typické právne texty, ako sú zmluvy, súhlasné listy, rozsudky, notárske zápisnice, záruky od obchodov.Potom mo¾no rozli¹ova» ekonomické a bankové preklady, v¹eobecne ekonomické. Zahàòajú v¹etky správy, ¹ablóny a ¾iadosti o finanèné prostriedky EÚ, obchodné plány, kreditné karty, bankové predpisy atï.

Prelo¾ia sa aj v¹etky obchodné dokumenty, ako sú prepravné a prepravné doklady, reklamné a marketingové materiály, colné predpisy, v¹etky s»a¾nosti a tie¾ dohody EÚ.

Okrem nich sa èasto nachádzajú technické a IT publikácie, napr. Pokyny pre stroje a nástroje, prezentácie, správy, materiály zo stavebného oddelenia, lokalizácia softvéru, technická dokumentácia, in¹trukcie pre pou¾ívateµov poèítaèového programu.

Výsledkom je, ¾e sme nad lekárskymi textami, ako sú záznamy z klinických skú¹ok, záznamy o pacientoch, zoznamy lekárskych a laboratórnych zariadení, vedecké texty, charakteristiky liekov, letáky a èlánky z lekárskych balíkov, registraèné dokumenty pre nové lieky.