Rozvod obeianskeho man elstva

https://slim-zer.eu/sk/

Ka¾dý rok sa tisíce man¾elstiev rozhodujú pri rozpadu, aj keï sa nepokú¹ajú zachráni» vz»ah. Keï je zabalené, ¾e nás niè viac nespája, vyberieme pohodlnú cestu, ktorá je rozvodom po vzájomnej dohode. V¹etko sa mô¾e uskutoèni» do pol hodiny aj v obsahu, ktorý sme stále nezávislí, mô¾eme sa tie¾ vráti» spä» na trh. Väè¹ina rozvodov je na tvárach, ktorých man¾elstvo je star¹ie ako pä» rokov. Problém je posledný, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, ktorý chceme zdieµa» s inou osobou. Mali by sme sa stretnú», ale na polceste vyvíja» kompromis, ktorý je u¾itoèný v ka¾dom ohµade.Rastúce problémy v ¹táte musia v¾dy vies» k rozvodu? Samozrejme, ¾e nie. Svadobné poradenstvo je byt, kde mô¾eme nájs» slu¾bu a veµa reakcií na otázky, ktoré nás ob»a¾ujú. Poèas náv¹tevy hrá terapeut úlohu mediátora, ktorý nám uká¾e, ako hovori», navrhova» a rozvíja» boj o to, èo nás spája. Najèastej¹ím dôvodom na¹ich zlyhaní sú komunikaèné problémy, ktoré ovplyvòujú rozdielne potreby partnerov v mysli sexu, výdavky na peniaze a výuèbu detí. Nie je bez úlohy, ¾e druhú polovicu dobre nevieme. V tomto prípade dochádza k nekompatibilite znakov.Alebo predtým sme nezaznamenali urèité správanie, ktoré nás trápia a frustrujú dnes, alebo èi prirodzene vznikli poèas ná¹ho ¾ivota spoloène. Ako µudia sa neustále mení, myslíme a závisí od tohto procesu a niekedy sa na¹a pripútanos» k partnerovi jednoducho mení v dôsledku straty dôvery. V Poµsku, bohu¾iaµ, stále existujú stereotypy, ktoré spomínajú, ¾e svadobná terapia je ¹koda a pridanie iného, ale nemô¾eme si pomôc». Je to teda zaèarovaný kruh, ktorý èasto skrýva svoj koneèný výsledok v rozvodovej miestnosti.