Simultanne tlmoeenie gdansk

Simultánne tlmoèenie je silný spôsob prekladu, ktorý sa vykonáva v zvukovo izolovanej miestnosti, a záujemca o preklad by mal prevzia» hlavne pripravené slúchadlá a vybra» si program, ktorému je jazyk urèený pre poslucháèa, prièom simultánne tlmoèenie je mo¾né hra» na¾ivo, èo znamená, ¾e stretnutie tlmoèníka v zvukovoizolaènom byte bude poèúva» reè reèníka a potom, takmer v rovnakom èase, prelo¾í. Existuje typ prekladu, niektoré sú pova¾ované za variant simultánneho prekladu, ktorý sa vyznaèuje konsekutívnym tlmoèením. Prekladateµ, ktorý má tento spôsob prekladu, je vedµa reèníka (zvyèajne na svetlej strane, pripravuje informácie z jeho prejavov a potom prekladá celý prejav. Simultánne tlmoèenie v televízii je veµmi podobné simultánnemu tlmoèeniu vykonávanému na¾ivo. Vykonávajú sa v zvukovo izolovanej miestnosti, kvalifikovanými prekladateµmi, ktorí doká¾u prelo¾i» hovorené slová do mäkkej a prirodzenej formy, sú tie¾ µudia odolní voèi strachu a majú kontrolu nad svojimi emóciami.

Tento typ prekladov v¹ak rozli¹uje niekoµko otázok. V prvom rade µudia, ktorí prekladajú pre televíziu, musia ma» hlas, ktorý si cení mikrofón. Ako viete, mikrofón skresµuje hlas a osoba, ktorá prekladá do televízie, musí ma» dokonalej¹iu dikciu a zafarbenie hlasu, ktoré mikrofón nebude ru¹i». Veµmi ¾ivé simultánne interpretácie sa v¾dy vykonávajú so zvukovo izolovanými izbami. S prekladmi prezentovanými v televízii sa zdá, ¾e niekedy nebude mo¾né umiestni» zvukovo izolovanú kabínu. Dodatoèný hluk nielen narú¹a slová hovorcu, ale aj rozptyµuje, èo je druhý prvok, ktorý vytvára pocit stresu a rozptyµovania my¹lienok, ktoré musia by» ovplyvnené a imunizované. Struène povedané, niekedy simultánne tlmoèenie sa nelí¹i od nièoho prelo¾eného v televízii. To samozrejme nemení skutoènos», ¾e ¾ena pracujúca v simultánnom tlmoèení v televízii bude pracova» v hmotnosti simultánneho tlmoèníka, hoci v rôznych situáciách sa mô¾u vyskytnú» problémy.