Slu by stavebnych pokladnic 2017

Na zaèiatku stojí za to prida» to, èo má slu¾ba registraèných pokladníc: fi¹káciu pokladnice, potrebné technické prehliadky, v¹etky opravy v záruènej dobe a po záruènej dobe, ako aj potrebnú údr¾bu. Okrem toho správca pokladne platí za zápisy v servisnej knihe a deklaruje, ¾e pokladnica je nahlásená do USA.

Fi¹kálne registre ponúkajú svojim zákazníkom dodatoèné slu¾by: ¹kolenia v oblasti slu¾ieb registraènej pokladnice a okrem toho aj vo významnom programovaní názvov výrobkov a sadzieb PTU.

Poèas povinných technických kontrol vykonáva servisný technik nasledovné èinnosti:- vyhodnocuje stav plomb a ich synchronizáciu so záznamami v servisnej a servisnej dokumentácii,- kontroluje pokladnièný program, jeho mo¾nos», spoluprácu s údajmi v pozícii pokladne a servisnou dokumentáciou,- kontroluje správnos» prevádzky pokladnice, najmä pri vydávaní daòových dokladov,- vyhodnocuje stav registraèného pokladne, fi¹kálnej pamäte, platného boardu a fi¹kálneho modulu v súvislosti so schvaµovaním stavebných dokumentov,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok revízie vrátane rezervácií je uvedený v servisnej knihe.

sviatok1. Nevyhnutný technický posudok vy¾aduje aj to, aby bol spôsobený tým, ¾e u¾ívateµ pokladníka pozastavil svoju prácu alebo z neznámych dôvodov prestal zaznamenáva» obrat na pokladnici, ale registraènú pokladnicu nezapísal.2. V èase technického preskúmania sa posudzujú kon¹trukèné prvky registraènej pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu obratu a ktorých nesprávna prevádzka by mohla ovplyvni» nízky výpoèet daní. Áno, a v èase revízie servisný technik nehµadá chyby, ktoré spôsobujú, ¾e pokladnica funguje, ani nekontroluje, ani iné zariadenia, ako napríklad mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. U¾ívateµ mô¾e samozrejme po¾iada» servisného technika, aby skontroloval stav registraènej pokladnice a zmenil po¹kodené polo¾ky, ale potom bude èinnos» vykonaná mimo technickej prehliadky.