Smernica eu a nariadenie eu

Smernica ATEX je prirodzený názov smernice Európskej únie, ktorá zjednocuje predpisy týkajúce sa po¾iadaviek, ktoré musia spåòa» výrobky prijaté na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. To umo¾òuje znaèný tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako vieme, voµný pohyb èlánkov je jedným z obvyklých predpokladov európskeho spoloèenstva.

Revitalum Mind Plus

V Poµsku je ATEX opísaná v nariadení ministra pre úlohy týkajúce sa minimálnych po¾iadaviek na zariadenia a ochranné ¹týly urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí, ako aj doklady a znalosti o derivátoch (smernica ATEX 94/9 / ES.V zásade po¾adované bezpeènostné úrovne a postupy, ktoré výrobok musí robi», závisia od centra, v ktorom budú vnímané. Musí sa v¹ak zabezpeèi», aby okrem po¾iadaviek smernice ATEX v¹etky výrobky spåòali aj usmernenia vyplývajúce z iných platných zákonov, ktoré sa týkajú danej voµby, a aby poskytli osvedèenia po¾adované zákonom.Hlavné prostredie, v ktorom sa stanovuje pravidlo, je bane, najmä podzemné, vystavené výbuchom metánu a uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné oblasti zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, zariadenia na spracovanie dreva a umelé telesá. Klasifikácia priestoru ako zóny nebezpeèenstva výbuchu je daná prítomnos»ou výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvenciou ich hrania. Výrobok, ktorý nedostal certifikát, by u¾ mal by» uvoµnený z trhu. Toto slú¾i predov¹etkým na bezpeènos» obsluhy a na zní¾enie strát spojených so zlými udalos»ami. Vïaka dobrému dizajnu v¹etkých kon¹trukcií a príslu¹enstva mô¾ete minimalizova» riziko výbuchu na pracovisku, prakticky niè.Jednotky, ktoré osvedèujú tovar v Poµsku, sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrálny banský in¹titút, experimentálna baòa "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pre testovanie certifikácie a certifikácie Sp. z o.o. so sídlom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia aj certifikaèné normy IECEx, ktorých hlavné informácie sú v súlade s odporúèaniami ATEX. Na základe európskeho spoloèenstva sa certifikácia IECEx nevy¾aduje.