Softver vo firme

BusturalBustural - Inovatívny spôsob zväè¹enia prsníkov!

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému Windows a dobrý, výkonný poèítaè. Dokonca aj verzie, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, vytváranie v cloude a prehrávanie v okne prehliadaèa nespåòajú 512 MB pamäte.

Vo formulári, podnikateµ nechce by» otrokom priebe¾nú aktualizáciu elektronických zariadení, s dôrazom vplyv na jeho programe CDN classic. Ako jeden z trhu mô¾e pracova» pod DOS, ale nie je volaná, ¾e jeho ¹ance zastavil pred 30 rokmi. Aplikácia sa skladá z troch základných modulov: skladu a fakturácie, ktoré zvládne aj obrovský sklad, mzdy, kapitálovú politiku riadenia podporných priateµský a doba výroby a financií a úètovníctva záznam, ktorý slú¾i úètovné vykonané ka¾dú situáciu. ®iadny problém pracova» s èítaèky èiarových kódov, pokladní a fi¹kálne tlaèiarne, tlaè potvrdeniek a zariadení fakturuj±cymi SET. S ním mô¾ete spusti» µubovoµný poèet skladov a poèíta» prácu na základe menovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavovanie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. S classic cdn servisný program mo¾no pou¾i» rôzne re¾imy zliav a cenníkov pre v¹etko, èo od jednotlivých dodávateµov, tak som pripravený dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je obzvlá¹» u¾itoèné pre rýchlo sa rozvíjajúci sklad. Pri pou¾ití vratných kontajnerov sa mô¾e pou¾i» na usadzovanie obalov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» ¹títky a èiarové kódy.Program má taktie¾ 45 000 pou¾ívateµov v plnom Poµsku. Ak sa z nejakého dôvodu nepredstavuje dostatoèná ¹anca, distribútor COMARCH oèakáva aktualizáciu na najnov¹ie verzie softvéru, a to a¾ do vý¹ky 40% zµavy. Samotný proces je pre klienta takmer nepozorovateµný a v¹etko konèí pomocou Comarch Assist.