Sueasne kurzy prekladu

Preklad danej frázy z jedného jazyka do druhého nie je len písomný. Na námestí je ponuka tvárí, ktoré sa ¹pecializujú na budovanie tlmoèenia v súèasnom po sebe idúcom a simultánnom tlmoèení. Patria k naj»a¾¹ím typom prekladov, preto¾e ich preklad vy¾aduje nielen u¾itoèné vedomosti, ale aj silu stresu, µahkú komunikáciu a dokonca také mno¾stvo kreativity.

Konzekutívne vs simultánneAko sme u¾ uviedli, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne tlmoèenie. Najdôle¾itej¹ie, posledné, je, ¾e prekladateµovi sa odporúèa, aby prekladal vyhlásenia poèas prestávok, ktoré organizátor organizuje v èase na¹ej diskusie. Takýto èlovek prekladov zbiera, ak je skupina klientov krátka. Mô¾u to by» akékoµvek ako tlaèové konferencie alebo obchodné stretnutia. Simultánne interpretácie, známe aj ako simultánne interpretácie, sa uskutoèòujú v zvukotesných kabínkach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia urobia takýto preklad za 20 minút a potom sa k zmene dostanú. Preklad hovoriaceho je poèu» v slúchadlách osôb prítomných v mo¾nostiach podujatia. V niektorých prípadoch sa simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Prekladateµ, ktorá sa zaoberá implementáciou simultánnym prekladom vy¾aduje vysoký výkon stresu, reflexné alebo riadnej dikcii. Je prítomný iba najdôle¾itej¹ie typy prekladov, ktoré mo¾no urobi» - tento prístup u ¾ien podstupujúcich najviac veµké ihrisko, ktoré sú za rok alebo dva a spåòajú skú¹kou potvrdzuje vysoké kvalifikáciu tlmoèníka.