Svadobne pripravky 2015 nove

Plánovanie svadbyPre v¹etkých mu¾ov je svadobný deò významnou skúsenos»ou. A to nezávisí od toho, èi sa svadba poèíta s dôvodom alebo je posledným najväè¹ím poµským senom. Snívam o poslednom okamihu od detstva. A stalo sa to. Moja dlhoroèná snúbenica mi dala pokoj. Zaèali sme prípravy na poslednú zdravú udalos». Izba, ¹aty, oblek je základná vec, o ktorej sme si mysleli. Nepredpokladali veµkú svadobnú hostinu, tak¾e miestnos» mohla by» nájdená pomerne rýchlo. Ak je to ¾enská ¹aty, objednal som si to. Keï¾e tradièný chápe, èo chcem, a dokonca sa nepokú¹al vyzera» ako v obchode, práve ¹iel k ¹vadle. Pokiaµ ide o ¾alobu, vôbec ste sa s»a¾oval. Bol by ochotný nosi» jeho súèasný oblek, preto¾e v òom, keï veril, sa cítil najlep¹ie. Dodatky prebehli aj lavínou.

Výber snubných prsteòovStále existuje výber snubných prsteòov. Obaja máme radi jednoduché, moderné veci. V klube s aktuálnymi snubnými prsteòmi sa tie¾ muselo vzia» v súèasnom ¹týle. Pri¹li sme s my¹lienkou, ¾e bude existova» väzba medzi bielym a èerveným zlatom. Hµadali sme trochu, ale na¹li sme to takmer dokonalé. Predtým, ako sú odhodlaní prijíma» v salóne nám ponúkli doèasné skupiny, poèas obdobia nasadenia.

Doèasné snubné prstene?Hovorí sa, ¾e novým trendom bude aj to, aby ste sa dostali k svojim prstom zvyknutí na ïal¹ie ¹perky. To ma trochu rozosmalo, a neskôr som pochopil, ¾e ak by to bol pre mòa ako ïal¹í prsteò, bola to pre mòa priateµská novinka. Koniec koncov, aký chlap chce ma» na svojich prstoch liek? Nepáèi sa, ¾e sú zvoneni. Prijali toto rie¹enie a zaobchádzali sme stateène s modernými snubnými prsteòmi. Môj budúci man¾el konal a krièal na tomto odkazu za v¹etko, èo mohol. Najmä pre okuliare. A presne pre hrnèek na pivo. Musím v¹ak prizna», ¾e ju dr¾al pýchou. Navrhoval som v¹etkým svojim kamarátom. Boli tu aj iné situácie. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ vydali a ¾e sme ich neinformovali. Jedna teta sa cítila obzvlá¹» urazená a nebolo µahké ju presvedèi», ¾e správne snubné prstene e¹te neboli prítomné. Povedala, ¾e svet je blázon a ona nepomô¾e v tejto ¹ialenstve. Ale prisµúbila, ¾e príde na svadbu. V dôsledku toho sme dostali príslu¹né snubné prstene od klenotníka. Boli príjemné. Len tie, ktoré sme si objednali. Teraz sme sa nemohli doèka», kým ich oficiálne nestanovili.

obradA¾ do¹iel ten veµký deò. Poèasie bolo výnimoèné, slnko svietilo, èo je pravdepodobne perfektný predzves» pre budúcnos». Nezohµadòujem ¾iadne povery, ale veµmi sa mi to páèilo. Kostol bol krásny, vkusne zdobený, èo bola hodnota mojich plánov pre sestry. Naozaj sa objavili pri príle¾itosti úlohy. Obleèili sme sa na mno¾stvo hostí. Kòaz nám dal útechu. V dôsledku toho pri¹li najdôle¾itej¹ie slová: Áno. Teraz boli mu¾om a man¾elkou. Boli veµmi dobrí. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej miestnosti, podávala sme slávnostnú veèeru. Predtým nariadený orchester odohral kotúè. Nemal ¾iadny úèel na tanec a strany. Ka¾dý bol ¹»astný a¾ do rána. Potom bol taký krásny deò.