Tajfove obleeenie

Stroj multivac c100 je vakuový baliaci stroj urèený pre malé a stredné podniky. Mô¾e ¾i» v iných druhoch predajní mäsa, barov, re¹taurácií, stravovacích spoloèností, hotelov, nemocníc alebo fariem agroturistiky.

Typy baliacich strojovBaliaci stroj je jednoznaèný pri pou¾ívaní, µahko sa èistí. Nástroj je kon¹truovaný s u¹µachtilou istotou, ktorá zabezpeèuje dlhú prevádzku. Vïaka tejto úlohe je v tomto období veµmi opakovateµný výsledok balenia. Vákuové baliace stroje sú k dispozícii v dvoch typoch. Dôle¾itým je baliaci stroj komory. Proces odsávania vzduchu v tomto zariadení úplne konèí. Výrobok sa úplne vlo¾í do baliaceho stroja. Vïaka tomu je proces krátky a opakovateµný. Cena vakuových vreciek na posledný typ balenia je jednoduchá. Rôzny stroj na balenie do vákua je pásový balík. Tu sa výrobok nachádza mimo zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vrecka smeruje k o¹etreniu. Vïaka tomu je praktické balenie výrobkov s rozmermi oveµa »a¾¹ie ako zariadenie. To, ¾e cena vakuových vreciek pre tento východ je oveµa silnej¹ia ako pre baliace stroje v komore.

Najdôle¾itej¹ie vlastnosti baliaceho strojaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Spoloènos» MULTIVAC uviedla na trh, ktorá od roku 1961 pôsobí na námestie.Najdôle¾itej¹ie výhody zariadenia:

veµmi presné nastavenie sacieho a baliaceho èasunastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo sa mení na významnú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez preklopenú klávesnicu aj mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu sklomspoµahlivos» - zabezpeèenie u¹µachtilého a vysokohodnotného vákuového èerpadlaµahko sa udr¾uje v èistote vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde je mo¾né koncentrova» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾ívanie veµkého mno¾stva vrecú¹ok a ovocia na baleniemalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla na palube 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.