Tandard nebezpeeenstva vybuchu

Ak sa v konkrétnom apartmáne stretnú s výbu¹nými látkami, dostatoèným mno¾stvom kyslíka alebo oxidaèného èinidla a napriek tomu úèinným zapálením, mô¾ete hovori» o potenciálnom nebezpeèenstve výbuchu.Systém HRD je plán, ktorý sa pou¾íva na potlaèenie výbuchu.

Jeho implementácia sa zakladá na poslednom, ¾e zaregistruje poèiatoènú fázu výbuchu a potom ju zabraòuje. Odstraòuje ne¾elaný nárast tlaku v chránenom zariadení.Tento systém zais»uje bezpeènos» a odstraòuje po¹kodenie.Je charakterizovaná osvedèenou a efektívnou technológiou, vysokou spoµahlivos»ou a rýchlou reakciou systému. Jeho výhody sú taktie¾ v tom, ¾e je tvarované na vonkaj¹ej strane, je u¾itoèné pri manipulácii a preprave. Existuje tie¾ hladká a tesná mo¾nos» výmeny komponentov po aktivácii systému. Prispôsobenie je prispôsobené po¾iadavkám zákazníka.Cylinder hrd je valec s plánom potlaèenia výbuchu. Najpodrobnej¹ia a najpopulárnej¹ia metóda anti-výbuchových systémov je prítomná.Tieto valce sa be¾ne pou¾ívajú na podporu zariadení, nádr¾í, potrubí a potrubí, v ktorých sa prach, hybridné zmesi a plyny vyrábajú v akomkoµvek odvetví.Existuje viac vhodných zariadení na ochranu proti výbuchu, ako sú silá, filtre, cyklóny, mixéry, su¹ièky a granulátory, kde sú prítomné horµavé látky vo výbu¹ných koncentráciách.Tieto valce majú hrd nádr¾ s hasiacou metódou uzavretou pomocou bezpeènostnej dosky. Ni¾¹ie je rozbu¹ka umiestnená za reznou ¹pirálou. Aktivuje sa pomocou riadiacej jednotky a doska sa v mimoriadne krátkej fáze prerezáva ¹pirálou.Vyrábajú sa so zmesou prá¹ku, ktorý pri striekaní vnútri miestnosti zni¾uje tlak výbuchu neutralizáciou pra¹nej výbu¹nej atmosféry.V prípade farmaceutických rastlín alebo potravinárskeho priemyslu, kde sa zvy¹ujú hygienické po¾iadavky, sa pou¾ívajú hrdlové fµa¹e s pou¾itím pary. Sú spokojní s vodou, ktorá prevy¹uje bod varu. Keï sa ventil otvorí, dôjde k poklesu tlaku a voda sa posunie do varu a objekt sa okam¾ite napája. Tieto valce sú vyrobené v súlade s predpisom ATEX.